[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo luật doanh nghiệp 2005 – thực trạng tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tấn Phát Đạt

[/kythuat]
[tomtat]
Địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo luật doanh nghiệp 2005 – thực trạng tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tấn Phát Đạt
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005
1.1 Khái niệm và đặc điểm của Công ty TNHH hai thành viên trở lên
1.1.1 Khái ni ệm Công ty TNHH hai thành viên trở lên
1.1.2 Đặc điểm của Công ty TNHH hai thành viên trở lên
1.2 Địa vị pháp lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên theo uật Doanh nghiệp 2005
1.2.1 Thành lập, quản lý và góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên.
1.2.1.1 Quyền thành lập và quyền góp vốn vào doanh nghiệp
1.2.1.2 Đăng ký doanh nghiệp
1.2.2 Thành viên công ty
1.2.2.1 Xác lập tư cách thành viên
1.2.2.2 Chấm dứt tư cách thành viên
1.3 Tài chính của Công ty TNHH hai thành viên trở lên
1.3.1 Vấn đề góp vốn của các thành viên công ty
1.3.2 Tăng và giảm vốn điều lệ của công ty
1.3.2.1 Tăng vốn điều lệ
1.3.2.2 Giảm vốn điều lệ
1.3.3 Chuyển nhượng vốn góp
1.3.4 Yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp
1.3.5 Phân chia lợi nhuận
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
CHƯƠNG II: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN.
2.1 Định nghĩa
2.2 Cơ cấu tổ chức quản lí nội bộ
2.2.1 Hội đồng thành viên
2.2.1.1 Thành phần
2.2.1.2 Vai trò pháp lý của Hội đồng thành viên
2.2.1.3 Chế độ làm việc
2.2.1.4 Triệu tập hội đồng thành viên
2.2.1.5 Điều kiện họp hợp lệ của Hội đồng thành viên
2.2.1.6 Thẩm quyền của Hội đồng thành viên
2.2.2 Chủ tịch Hội đồng thành viên
2.2.3 Giám đốc công ty (Tổng giám đốc)
2.2.3.1 Quyền và nhiệm vụ của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc
2.2.3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc và Tổng giám đốc
2.2.3.3 Nghĩa vụ của thành viên hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
2.2.3.4 Thù lao, tiền lương và thưởng của thành viên hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
2.2.4 Ban kiểm soát
KẾT LUẬN CHƯƠNG II
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠ ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠN MẠI TẤN PHÁ ĐẠT.
3.1 Tổng quan về Công ty TNHH DV- TM Tấn Phát Đạt
3.2 Thực trạng về tổ chức, hoạt động Công ty TNHH dịch vụ - thương mại Tấn Phát Đạt
3.2.1 Tình hình tổ chức Công ty TNHH dịch vụ - thương mại Tấn Phát Đạt
3.2.1.1 Hội đồng thành viên và Ban giám đốc
3.2.1.2 Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH DV- TM Tấn Phát Đạt
3.2.1.3 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
3.2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH DV - TM TẤN PHÁT ĐẠT
3.2.1.5 Tầm nhìn và sứ mạng (Định hướng phát triển)
3.3 Đặc điểm về thị trường, đối thủ cạnh tranh
3.3.1 Về thị trường
3.3.2 Về đối thủ cạnh tranh
KẾT LUẬN CHƯƠNG III
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, HOẠ ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH DV - TM TẤN PHÁT ĐẠT
4.1 Phòng Marketing
4.2 Mối quan hệ giữa các phòng ban
4.3 Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân viên
4.3.1 Tuyển dụng
4.3.2 Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển
4.4 Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN CHƯƠNG IV
KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan