[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đo lường mức độ ảnh hưởng của sự hài lòng đến lòng trung thành của nhân viên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


[/kythuat]
[tomtat]
Đo lường mức độ ảnh hưởng của sự hài lòng đến lòng trung thành của nhân viên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI NƠI LÀM VIỆC
1.1.1 Nhu cầu của người lao động
1.1.2 Sự hài lòng của nhân viên
1.1.2.1 Khái niệm về sự hài lòng của nhân viên
1.1.2.2 Lý thuyết về sự hài lòng trong công việc
1.1.2.3 Đo lường sự hài lòng trong công việc
1.2 LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC
1.2.1 Khái niệm về lòng trung thành của nhân viên
1.2.2 Đo lường lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức
1.2.3 Lợi ích của việc xây dựng và duy trì sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức
1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC
1.4 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH
1.5 DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
1.5.1 Tổng quan về DN có vốn đầu tư nước ngoài
1.5.2 Hình thức DN liên doanh
1.5.2.1 Khái niệm
1.5.2.2 Đặc điểm của DN liên doanh
1.5.3 Hình thức DN 100% vốn đầu tư nước ngoài
1.5.3.1 Khái niệm
1.5.3.2 Đặc điểm của DN 100% vốn đầu tư nước ngoài
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ HÀI LÒNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TRONG DN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN AMATA (VIỆT NAM)
2.2 QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU
2.3 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH
2.3.1 Tổ chức thảo luận nhóm
2.3.2 Đề xuất mô hình thang đo và các giả thuyết nghiên cứu
2.3.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên
2.3.3 Đề xuất mô hình nghiên cứu
2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG
2.4.1 Thiết kế mẫu
2.4.2 Thu thập, cập nhật và làm sạch dữ liệu
2.4.3 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
2.4.3.1 Thống kê mô tả mẫu theo các đặc điểm cá nhân
2.4.3.2 Thống kê mô tả về các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên
2.4.3.3 Thống kê mô tả về sự hài lòng của nhân viên
2.4.3.4 Thống kê mô tả về lòng trung thành của nhân viên
2.4.4 Thực trạng khảo sát sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên thuộc nhóm DN dịch vụ
2.4.4.1 Đánh giá độ tin cậy của thang đo
2.4.4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory Factor Analysis)
2.4.4.3 Phân tích hồi quy
2.4.4.4 Mô hình hiệu chỉnh
2.4.5 Thực trạng khảo sát sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên thuộc nhóm DN sản xuất
2.4.5.1 Đánh giá độ tin cậy của thang đo
2.4.5.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory Factor Analysis)
2.4.5.3 Phân tích hồi quy
2.4.5.4 Mô hình hiệu chỉnh
2.6 PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT VỀ SỰ HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN
2.6.1 Kiểm định mức độ hài lòng và lòng trung thành của nhân viên thuộc nhóm DN dịch vụ theo các đặc điểm cá nhân
2.6.1.1 Kiểm định mức độ hài lòng của nhân viên
2.6.1.2 Kiểm định lòng trung thành của nhân viên
2.6.2 Kiểm định mức độ hài lòng và lòng trung thành của nhân viên thuộc nhóm DN sản xuất theo các đặc điểm cá nhân
2.6.2.1 Kiểm định mức độ hài lòng của nhân viên
2.6.2.2 Kiểm định lòng trung thành của nhân viên
2.7 ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ
2.7.1 Sự hài lòng của nhân viên đối với tổ chức
2.7.2 Lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
3.1 ĐỐI VỚI NHÓM DN DỊCH VỤ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
3.1.1 Giải pháp cho yếu tố “Trao quyền”
3.1.2 Giải pháp cho yếu tố “Được đánh giá đầy đủ các công việc đã thực hiện”
3.1.3 Giải pháp cho yếu tố “Sự thông cảm các vấn đề cá nhân”
3.1.4 Giải pháp cho yếu tố “Mối quan hệ với đồng nghiệp”
3.2 ĐỐI VỚI NHÓM DN SẢN XUẤT CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
3.2.1 Giải pháp cho yếu tố “Được đánh giá đầy đủ các công việc đã thực hiện”
3.2.2 Giải pháp cho yếu tố “Được tương tác và chia sẻ thông tin trong công việc”
3.2.3 Giải pháp cho yếu tố “Thu nhập”
3.2.4 Giải pháp cho yếu tố “ Mối quan hệ với cấp trên”
3.2.5 Giải pháp cho yếu tố “Trao quyền”
3.2.6 Giải pháp cho yếu tố “Sự thông cảm các vấn đề cá nhân”
3.2.7 Giải pháp cho yếu tố “Công việc được đảm bảo”
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan