[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2011

[/kythuat]
[tomtat]
Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2011
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Cơ sở lý luận
1.2 Phương pháp nghiên cứu
1.3 Xử lý số liệu
1.4 Kiểm tra các vi phạm giả thiết của mô hình
1.5 Dự báo
1.6 Các tiêu chuẩn lựa chọn mô hình để dự báo
1.7 Các tiêu chuẩn đánh giá kết quả dự báo
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM QUA HAI NĂM 2009 - 2010
2.1 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước
2.2 Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
2.3 Sản xuất công nghiệp
2.4 Xây dựng, đầu tư phát triển
2.5 Thu, chi ngân sách Nhà nước
2.6 Thương mại, giá cả, dịch vụ
2.7 Một số vấn đề xã hội và môi trường
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3. KẾT QỦA THẢO LUẬN
3.1 Xác định số mẫu cần điều tra (n)
3.2 Phân tích một số chỉ tiêu thống kê mô tả
3.3 Phân tích ma trận tương quan và kiểm định hệ số tương quan
3.4 Xây dựng mô hình dự báo
3.5 Chọn mô hình dự báo
3.6 Kiểm tra các vi phạm giả thiết của mô hình
3.7 Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2011
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan