[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chuỗi giá trị thực trạng và giải pháp chiến lược cho ngành mía đường tỉnh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Chuỗi giá trị thực trạng và giải pháp chiến lược cho ngành mía đường tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
PHẦN Ở ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ
1.1 Khái niệm về chuỗi giá trị
1.2 Các cách tiếp cận chuỗi giá trị
1.2.1 Phương pháp Filière
1.2.2 Khung phân tích của Porter
1.2.3 Phương pháp tiếp cận toàn cầu
1.3 Công cụ phân tích chuỗi giá trị
1.3.1 Lựa chọn chuỗi giá trị để phân tích
1.3.2 Lập sơ đồ chuỗi giá trị
1.3.3 Chi phí và lợi nhuận
1.3.4 Phân tích công nghệ
1.3.5 Phân tích các thu nhập trong chuỗi giá trị
1.3.6 Quản trị trong chuỗi giá trị
1.3.7 Sự liên kết trong chuỗi giá trị
1.4 Ma trận SWOT trong việc hình thành chiến lược
1.4.1 Quy trình phân tích ma trận SWOT
1.4.2 Ma trận SWOT
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH MÍA ĐƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI
2.1 Tổng quan về ngành mía đường Việt Nam
2.1.1 Đặc điểm và những tồn tại của ngành mía đường Việt Nam
2.1.2 Nguyên nhân của những tồn tại
2.1.3 Mục tiêu và triển vọng phát triển của ngành mía đường Việt Nam
2.1.3.1 Mục tiêu của ngành mía đường Việt Nam
2.1.3.2 Triển vọng phát triển của ngành mía đường Việt Nam
2.2 Thực trạng về ngành mía đường tỉnh Đồng Nai
2.2.1 Tổng quan về ngành mía đường tỉnh Đồng Nai
2.2.2 Những tồn tại của ngành mía đường tỉnh Đồng Nai
2.3 Thực trạng chuỗi giá trị ngành mía đường tỉnh Đồng Nai
2.3.1 Chuỗi giá trị
2.3.2 Đặc điểm các mắc xích của chuỗi giá trị ngành mía đường tỉnh Đồng nai
2.3.3 Phân tích ma trận SWOT chuỗi giá trị
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CHO NGÀNH MÍA ĐƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI
3.1 Định vị và phát triển doanh nghiệp mía đường
3.2 Một số giải pháp chiến lược cho ngành mía đường tỉnh Đồng Nai
3.2.1 Giải pháp 1: Giải pháp chiến lược đối với toàn bộ chuỗi giá trị
3.2.2 Giải pháp 2: Quy hoạch vùng mía thâm canh
3.2.3 Giải pháp 3: Tổ chức liên kết người sản xuất mía và nhà máy đường
3.2.4 Giải pháp 4: Xây dựng chương trình khoa học cho ngành mía đường
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan