[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cải thiện năng lực đáp ứng thị trường của dịch vụ thanh toán Quốc tế tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Biên Hòa

[/kythuat]
[tomtat]
Cải thiện năng lực đáp ứng thị trường của dịch vụ thanh toán Quốc tế tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Biên Hòa
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TỔNG QUAN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG THỊ TRƯỜNG CỦA DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG
1.1 Dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại
1.1.1 Ngân hàng thương mại
1.1.1.1 Định nghĩa
1.1.1.2 Chức năng của NHTM
1.1.2 Dịch vụ thanh toán quốc tế
1.1.2.1 Khái niệm
1.1.2.2 Phương thức thanh toán quốc tế
1.1.2.3 Vai trò của dịch vụ thanh toán quốc tế
1.2 Marketing dịch vụ tài chính
1.2.1 Khái niệm marketing
1.2.2 Sơ lược về dịch vụ tài chính
1.2.2.1 Khái niệm dịch vụ tài chính
1.2.2.2 Đặc điểm dịch vụ tài chính
1.2.3 Vai trò của marketing dịch vụ tài chính
1.3 Năng lực đáp ứng thị trường
1.3.1 Định nghĩa đáp ứng thị trường
1.3.1.1 Năng lực đáp ứng thị trường
1.3.1.2 Lòng trung thành của thương hiệu
1.3.2 Mô hình lý thuyết thang đo năng lực đáp ứng thị trường
1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.4.1 Quy trình nghiên cứu
1.4.1.1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu
1.4.1.2 Nghiên cứu định tính
1.4.1.3Nghiên cứu định lượng
1.4.2 Mô hình kiểm định
1.4.2.1 Mô hình hồi quy
1.4.2.2 Xây dựng thang đo
1.4.3 Độ tin cậy (reliability) của thang đo
1.4.4 Các phương pháp kiểm định mô hình
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG THỊ TRƯỜNG CỦA DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM-CHI NHÁNH BIÊN HÒA
2.1 Giới thiệu sơ lược về ngân hàng Agribank Việt Nam
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Mô hình tổ chức và năng lực kinh doanh
2.1.3 Mạng lưới, cơ cấu tổ chức và định hướng phát triển
2.1.3.1 Mạng lưới
2.1.3.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.3.3 Định hướng phát triển
2.2 Giới thiệu về Ngân hàng Agribank Biên Hòa
2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.2.2 Mạng lưới cơ cấu tổ chức
2.2.3 Các loại hình sản phẩm dịch vụ
2.2.4 Quy trình và nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Agribank Biên Hòa
2.3 Định hướng phát triển của Agribank Biên Hòa
2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng giai đoạn 2008-2011
2.4.1 Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Biên Hòa
2.4.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Agribank Biên Hòa
2.4.2.1 Kết quả đạt được trong hoạt động thanh toán quốc tế
2.4.2.2 Doanh số phương thức thanh toán quốc tế qua các năm
2.4.3 Điểm mạnh, điểm yếu đối với hoạt động TTQT tại Agribank Biên Hòa
2.4.3.1 Điểm mạnh
2.4.3.2 Điểm yếu
2.5 Thực trạng về năng lực đáp ứng thị trường về dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng Agribank Biên Hòa
2.5.1 Thông tin số khách hàng đã tham gia tiến hành khảo sát
2.5.2 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s alpha
2.5.3 Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA
2.5.4 Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi quy bội
2.5.5 Đánh giá chung về năng lực đáp ứng thị trường của dịch vụ TTQT của Agribank Biên Hòa
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP CẢI THIỆN NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG THỊ TRƯỜNG CỦA DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BIÊN HÒA
3.1 Mục tiêu và phương hướng phát triển của Agribank Biên Hòa trong thời gian tới
3.1.1 Định hướng của Agribank Biên Hòa
3.1.2 Mục tiêu của chiến lược phát triển dịch vụ TTQT của Agribank Biên Hòa trong thời gian tới
3.2 Giải pháp cải thiện năng lực đáp ứng thị trường của dịch vụ TTQT tại Agribank Biên Hòa
3.2.1 Nhóm gợi ý giải pháp [CUR] Đáp ứng khách hàng
3.2.2 Nhóm gợi ý giải pháp [COR] Phản ứng với đối thủ cạnh tranh
3.2.3 Nhóm gợi ý giải pháp [RM] Thích ứng với môi trường vĩ mô
3.2.4 Nhóm gợi ý giải pháp [RQ] Chất lượng mối quan hệ
Tóm tắt chương 3
KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan