[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sống của sinh viên tại trường Đại học Lạc Hồng

[/kythuat]
[tomtat]
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sống của sinh viên tại trường Đại học Lạc Hồng
MỤC LỤC
TỔNG QUAN
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1 Khái niệm
1.1.1 Chất lượng sống của sinh viên
1.1.2 Động cơ học tập
1.1.3 Tính kiên định học tập
1.2 Mô hình nghiên cứu
1.3 Kết luận
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Quy trình nghiên cứu
2.2 Các thang đo
2.2.1 Thang đo chất lượng sống của sinh viên
2.2.2 Thang đo động cơ học tập
2.2.3 Thang đo tính kiên định học tập
2.3 Nghiên cứu sơ bộ
2.4 Nghiên cứu chính thức
2.5 Kết luận
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1 Mô tả thống kê mẫu
3.1.1 Mẫu khảo sát
3.1.2 Đặc điểm mẫu
3.1.3 Tổng hợp thống kê mẫu
3.2 Cấu trúc thang đo
3.3 Kiểm định giả thuyết
3.4 Thảo luận câu hỏi nghiên cứu
3.5 Kết luận
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan