[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đồng điều đơn hình và định lý Lefschetz

[/kythuat]
[tomtat]
Đồng điều đơn hình và định lý Lefschetz
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
1.1. Phức đơn hình và đa diện.
1.2. Thứ phân trọng tâm.
1.3. Ảnh xạ đơn hình và xấp xỉ đơn hình.
1.4. Phạm trù, hàm tử.
1.5. Nhóm Abel tự do, module tự do.
Chương 2: ĐỒNG ĐIỀU ĐƠN HÌNH
2.1. Các phép biến đổi xích và các xích đồng luân.
2.2. Đồng cấu cảm sinh.
2.3. Các không gian tam giác phân và đa diện.
2.4. Đồng điều tương đối.
Chương 3: ĐỊNH LÝ LEFSCHETZ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan