[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp giảm nghèo tại thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp giảm nghèo tại thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢM NGHÈO
1.1. Những vấn đề chung về nghèo.
1.2. Giảm nghèo.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến giảm nghèo.
1.4. Kinh nghiệm thế giới và trong nước về giảm nghèo.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến nghèo và công tác giảm nghèo ở thành phố Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng nghèo và đặc điểm hộ nghèo ở thành phố Đà Nẵng.
2.3. Thực trạng triển khai các chính sách giảm nghèo ở thành phố Đà Nẵng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
3.1. Căn cứ đề xuất các giải pháp giảm nghèo.
3.2. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2010 - 2015.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan