[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢM NGHÈO
1.1. Những vấn đề chung về nghèo.
1.2. Giảm nghèo.
1.3. Kinh nghiệm giảm nghèo ở Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN ĐĂK TÔ TỈNH KOM TUM
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến vấn đề nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đăk Tô tỉnh Kom Tum.
2.2. Thực trạng nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đăk Tô.
2.3. Tình hình thực hiện giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đăk Tô.
Chương 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN ĐĂK TÔ TRONG THỜI GIAN ĐẾN
2.1. Quan điểm, mục tiêu, định hướng giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện Đăk Tô.
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đăk Tô.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan