[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải quyết việc làm cho người lao động vùng bị thu hồi đất sản xuất trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải quyết việc làm cho người lao động vùng bị thu hồi đất sản xuất trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
1.1. Những vấn đề chung về lao động việc làm.
1.2. Nội dung và tiêu chí giải quyết việc làm cho người lao động.
1.3. Sự cần thiết giải quyết việc làm cho lao động vị thu hồi đất.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất sản xuất trong quá trình đô thị hóa.
1.5. Một số kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động có đất sản xuất bị thu hồi ở một số địa phương.
Chương 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ TAM KỲ THỜI GIAN QUA
2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở thành phố Tam Kỳ.
2.2. Tình hình kết quả giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất ở Tam Kỳ.
2.3. Tình hình thực hiện các biện pháp giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.
2.4. Những hạn chế trong giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất những năm qua và nguyên nhân.
Chương 3: GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ TAM KỲ THỜI GIAN ĐẾN
3.1. Cơ sở để đưa ra các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất sản xuất ở thành phố Tam Kỳ.
3.2. Một số giải pháp giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất sản xuất ở thành phố Tam Kỳ.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan