[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ
1.1. Những vấn đề chung về lao động.
1.2. Nội dung và tiêu chí giải quyết việc làm cho người lao động.
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho lao động nữ.
1.4. Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố trong giải quyết việc làm cho lao động nữ.
Chương 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TẠI QUẢNG NAM
2.1. Kết quả giải quyết việc của lao động nữ.
2.2. Tình hình thực thi các chính sách giải quyết việc làm cho lao động nữ.
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho lao động nữ ở Quảng Nam.
2.4. Những thành tựu và những vấn đề đặt ra trong giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh Quảng Nam.
Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TẠI QUẢNG NAM
3.1. Định hướng, mục tiêu giải quyết việc làm giai đoạn 2012 – 2015.
3.2. Một số giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan