[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
1.1. Việc làm cho lao động nông thôn.
1.2. Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
1.4. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở một số địa phương.
Chương 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN PHÚ NINH TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Những đặc điểm về tự nhiên và kinh tế - xã hội của huyện Phú Ninh ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
2.2. Thực trạng việc làm của lao động nông thôn huyện Phú Ninh.
2.3. Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phú Ninh.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ NINH TRONG THỜI GIAN ĐẾN
3.1. Quan điểm, mục tiêu và phương hướng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phú Ninh đến năm 2015.
3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phú Ninh.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan