[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Góp phần xác định hiệu quả phòng bệnh của vắc xin viêm não Nhật Bản (VNNB) bằng giám sát huyết thanh học bệnh viêm não Nhật Bản VNNB ở một số tỉnh thành miền Bắc

[/kythuat]
[tomtat]
Góp phần xác định hiệu quả phòng bệnh của vắc xin viêm não Nhật Bản (VNNB) bằng giám sát huyết thanh học bệnh viêm não Nhật Bản VNNB ở một số tỉnh thành miền Bắc
MỤC LỤC
PHẦN A: BÁO CÁO TÓM TẮT
PHẦN B: BÁO CÁO CHI TIẾT
Chương 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tóm lược những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài, tính cấp thiết cần nghiên cứu của đề tài.
1.2. Giả thiết nghiên cứu của đề tài.
1.3. Mục tiêu nghiên cứu.
Chương 2. TỔNG QUAN
2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước liên quan đến đề tài.
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài.
Chương 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thiết kế nghiên cứu.
3.2. Chọn mẫu, cỡ mẫu và đối tượng nghiên cứu.
3.3. Phương pháp nghiên cứu.
3.4. Phương pháp xử lý số liệu.
Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Đánh giá chất lượng bộ sinh phẩm phát hiện IgM để chẩn đoán căn nguyên vi rút gây HCNC.
4.2. Xác định hiệu quả phòng bệnh bằng vắc-xin VNNB.
Chương 5. BÀN LUẬN
5.1. Bàn luận về kết quả đánh giá chất lượng bộ sinh phẩm phát hiện IgM để chẩn đoán căn nguyên vi rút gây HCNC.
5.2. Bàn luận kết quả xác định hiệu quả phòng bệnh bằng vắc-xin VNNB.
Chương 6. KẾT LUẬN
6.1. Đánh giá chất lượng bộ sinh phẩm phát hiện IgM để chẩn đoán căn nguyên vi rút VNNB gây HCNC đã khẳng định.
6.2. Xác định hiệu quả phòng bệnh của vắc-xin VNNB cho thấy.
KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan