[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định giá tổn thất môi trường do hoạt động nuôi tôm ven biển

[/kythuat]
[tomtat]
Định giá tổn thất môi trường do hoạt động nuôi tôm ven biển
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN 1: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CÁC SẢN PHẨM
PHẦN 2: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM VEN BIỂN
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TRÊN TOÀN DẢI VEN BIỂN VIỆT NAM, CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
1.1. Hiện trạng nuôi trồng thủy sản và nuôi tôm ven biển Việt Nam.
1.2. Hiện trạng nuôi trồng thủy sản và nuôi tôm ở Hải Phòng, Thừa Thiên – Huế, Cà Mau.
1.3. Giá trị kinh tế của nuôi tôm: tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.
1.4. Các chính sách hiện hành liên quan nuôi trồng thủy sản ven biển.
1.5. Định hướng phát triển và các vấn đề sử dụng tài nguyên và môi trường liên quan.
CHƯƠNG 2. TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VEN BIỂN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
2.1. Các tác động có thể có.
2.2. Các tác động đang diễn ra.
2.3. Ma trận tác động.
CHƯƠNG 3. ĐỊNH GIÁ TỔN THẤT MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM VEN BIỂN
3.1. Hệ thống nuôi tôm bền vững.
3.2. Tiếp cận mô hình kinh tế trong đánh giá chi phí môi trường.
3.3. Ước tính tác động môi trường của nuôi tôm ven biển đối với tài nguyên và môi trường.
3.4. Phân tích thực nghiệm tổn thất môi trường từ cách tiếp cận kinh tế.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan