[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Địa tầng các trầm tích Phanerozoi ở Đông Bắc Bộ Tập 1

Địa tầng các trầm tích Phanerozoi ở Đông Bắc Bộ Tập 2

[/kythuat]
[tomtat]
Địa tầng các trầm tích Phanerozoi ở Đông Bắc Bộ Tập 1 + Tập 2
MỤC LỤC
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ (Tập 1)
LỜI NÓI ĐẦU
LỜI CẢM ƠN
CHƯƠNG I: LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA TẦNG VÀ KHOÁNG SẢN NGOẠI SINH CÓ LIÊN QUAN CỦA CÁC TRẦM TÍCH PHANEROZOI Ở ĐÔNG BẮC BỘ
CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Nhóm các phương pháp kỹ thuật
2. Nhóm các phương pháp chuyên môn
CHƯƠNG III. ĐỊA TẦNG
1. Địa tầng Paleozoi hạ (PZ1) - các hệ Cambri, Ordovic, Silur
2. Địa tầng Paleozoi trung - hệ Devon
3. Trầm tích Paleozoi thượng
4. Các phân vị địa tầng Mesozoi
5. Các phân vị địa tầng đệ tam
CHƯƠNG IV. SINH ĐỊA TẦNG (Tập 2)
1. Paleozoi hạ
2. Paleozoi trung (Devon)
3. Paleozoi thượng
4. Mesozoi
5. Đệ tam
CHƯƠNG V: TIẾN TRÌNH TRẦM TÍCH PHANEROZOI Ở ĐÔNG BẮC BỘ
1. Giai đoạn Cambri - Silur
2. Giai đoạn Devon
3. Giai đoạn Carbon - Permi.
4. Giai đoạn Trias
5. Giai đoạn Jura - Creta
6. Giai đoạn Đệ Tam
CHƯƠNG VI. KHOÁNG SẢN NGOẠI SINH
CHƯƠNG VII. KINH TẾ
1. Tổ chức thực hiện
2. Tình hình thực hiện kế hoạch
3. Đánh giá chung về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế
NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI CỦA ĐỀ ÁN
KẾT LUẬN
VĂN LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
PHỤ LỤC
CÁC MẶT CẮT ĐỊA CHẤT
CÁC BẢN ẢNH CỔ SINH
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU RADIOLARIA
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU CONODONTA
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU DIATOMEAE
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU VI BÀO TỬ
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU BÀO TỬ PHẤN HOA
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU VI CỔ SINH
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU CỔ SINH LỚN
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU THẠCH HỌC
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU HOÁ SILICAT
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU RƠNGHEN
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU PHỔ PLASMA
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU TÀN DƯ CARBONAT
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU CATION TRAO ĐỔI
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU CARBON HỮU CƠ
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU HUỲNH QUANG TIA X
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU KÍCH HOẠT NEUTRON
Địa tầng các trầm tích Phanerozoi ở Đông Bắc Bộ Tập 1

Địa tầng các trầm tích Phanerozoi ở Đông Bắc Bộ Tập 2

[/tomtat]

Bài viết liên quan