[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng các yếu tố liên quan và ứng dụng giải pháp dự phòng vẹo cột sống cho học sinh thành phố Hải Phòng

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng các yếu tố liên quan và ứng dụng giải pháp dự phòng vẹo cột sống cho học sinh thành phố Hải Phòng
MỤC LỤC
PHẦN A - BÁO CÁO TÓM TẮT
PHẦN B - NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ
1. Đặt vấn đề
1.1. Tóm lược những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài
1.2. Giả thiết nghiên cứu của đề tài
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
2. tổng quan Đề tài
2.1. Giải phẫu và chức năng cột sống
2.2. Vẹo cột sống
2.3. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
2.4. Tình hình nghiên cứu trong nước
3. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu
3.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2. Thiết kế nghiên cứu
3.3. Cỡ mẫu, chọn mẫu và đối tượng nghiên cứu
3.3.1. Cỡ mẫu
3.3.2. Chọn mẫu
3.3.3. Đối tượng
3.3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.3.5. Xử lý số liệu
3.3.6. Giải pháp khống chế sai số trong nghiên cứu
3.3.7. Đạo đức trong nghiên cứu
4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thực trạng vẹo cột sống ở học sinh
4.1.1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu
4.1.2. Tỷ lệ VCS
4.1.3. Hình thái VCS
4.1.4. Mức độ VCS
4.2. Các yếu tố nguy cơ gây vẹo cột sống
4.2.1. Điều kiện VSHĐ
4.2.2. Tư thế không đúng trong học tập
4.2.3. Kiến thức, thái độ, thực hành về VCS của HS, cha mẹ HS, thầy cô giáo, cán bộ y tế học đường
4.2.4. Mối liên quan giữa vẹo cột sống và các yếu tố nguy cơ
4.3. Xây dựng và thực nghiệm các giải pháp phòng ngừa và phục hồi chức năng vẹo cột sống cho học sinh
4.3.1. Các giải pháp phòng ngừa
4.3.2. Kết quả thực nghiệm một số giải pháp
5. Bàn luận
5.1. Thực trạng vẹo cột sống ở học sinh Hải Phòng
5.2. Các yếu tố nguy cơ gây vẹo cột sống
5.3. Giải pháp can thiệp
6. Kết luận và khuyến nghị
6.1. Kết luận
6.1.1. Thực trạng vẹo cột sống
6.1.2. Yếu tố nguy cơ gây vẹo cột sống
6.1.3. Kết quả can thiệp
6.2. Khuyến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan