[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực hiện bảo hiểm y tế học sinh trong thời gian qua

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực hiện bảo hiểm y tế học sinh trong thời gian qua
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BHYT Và BHYT HỌC SINH
1.1. Lịch sử ra đời của BHYT.
1.2. Sự cần thiết và vai trò của BHYT học sinh.
1.3. Kinh nghiệm mở rộng BHYT ở một số nước.
1.4. Bài học từ kinh nghiệm mở rộng BHYT ở các nước.
Chương II: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN BHYT HỌC SINH QUA CÁC GIAI ĐOẠN
2.1. Tình hình thực hiện BHYT học sinh từ 1994 đến 1997.
2.1.1.Những cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện.
2.1.2. Kết quả thực hiện từ 1994 đến 1997.
2.1.3. Đánh giá kết quả từ 1994 đến 1997.
2.2. Tình hình thực hiện BHYT học sinh từ 1998 đến 2002.
2.2.1. Những cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện.
2.2.2. Kết quả thực hiện từ 1998 đến 2002.
2.2.3. Đánh giá kết quả từ 1998 đến 2002.
2.3. Tình hình thực hiện BHYT học sinh từ 2003 đến 2006.
2.3.1. Những cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện.
2.3.2. Kết quả thực hiện từ 2003 đến 2006.
2.3.3. Đánh giá kết quả từ 2003 đến 2006.
2.4. Một số đánh giá về BHYT học sinh thời gian qua.
Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN BHYT HỌC SINH
3.1. Phương hướng phát triển BHYT học sinh đến 2010.
3.2. Các giải pháp, kiến nghị để phát triển BHYT học sinh.
3.2.1. Về cơ chế chính sách.
3.2.2. Trách nhiệm các Bộ ngành và chính quyền địa phương.
3.3.3. Công tác tổ chức thực hiện.
KẾT LUẬN
PHỤC LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan