[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định hướng phát triển giáo dục không chính qui trong giai đoạn mới

[/kythuat]
[tomtat]
Định hướng phát triển giáo dục không chính qui trong giai đoạn mới
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
SUMMARY
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
2. Mục tiêu nghiên cứu.
3. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu.
4. Nội dung nghiên cứu.
5. Sản phẩm nghiên cứu.
PHẦN 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1. GDKCQ và một số khái niệm có liên quan.
2. Bối cảnh thời đại và những vấn đề đặt ra đối với phát triển GDKCQ trong những thập kỉ đầu của thế kỉ XXI.
3. GDKCQ ở các nước trên thế giới và trong khu vực - Gợi ý phát triển GDKCQ ở Việt nam trong giai đoạn tới.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1. Quá trình phát triển GDKCQ Việt Nam trong thời gian qua - Bài học kinh nghiệm để phát triển GDKCQ trong thời gian tới.
2. GDKCQ Việt Nam hiện nay - Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.
3. Viễn cảnh kinh tế, văn hoá, giáo dục Việt Nam 2020 và chủ trương phát triển GDKCQ của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.
III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GDKCQ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
1. Định hướng phát triển GDKCQ trong giai đoạn mới.
2. Giải pháp phát triển GDKCQ trong giai đoạn mới.
3. Kết quả khảo nghiệm.
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan