[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển các mô hình kinh doanh chợ

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển các mô hình kinh doanh chợ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH KINH DOANH CHỢ
1.1. Khái niệm, phân loại và các nhân tố tác động đến mô hình kinh doanh chợ
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của chợ
1.1.2. Phân loại chợ
1.1.3. Chức năng của chợ
1.1.4. Vai trò của chợ
1.1.5. Nhân tố tác động đến mô hình kinh doanh chợ
1.2. Một số mô hình kinh doanh chợ
1.2.1. Hợp tác xã chợ
1.2.2. Doanh nghiệp chợ
1.2.3. Mô hình Ban quản lý chợ
1.3. Kinh nghiệm của một số nước về phát triển mô hình kinh doanh chợ
1.3.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc và Thái Lan
1.3.2. Một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng đối với Việt Nam
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH CHỢ Ở VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về hoạt động của các loại hình chợ
2.1.1. Cơ cấu các loại hình chợ
2. 1.2. Đặc điểm và nội dung hoạt động của các loại hình chợ
2.1.3 .Chủ thể tham gia kinh doanh và lưu thông hàng hoá qua chợ
2.1.4. Phương thức kinh doanh
2.1.5. Các dịch vụ được cung cấp tại chợ
2.2. Thực trạng mô hình kinh doanh chợ ở nước ta
2.2.1. Hợp tác xã chợ
2.2.2. Ban quản lý chợ
2.2.3. Tổ quản lý chợ
2.2.4. Mô hình một người quản lý chợ
2.2.5. Doanh nghiệp chợ
2.3. Đánh giá chung
CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH CHỢ
3.1. Quan điểm và phương hướng phát triển mô hình kinh doanh chợ
3.1.1 Quan điểm phát triển mô hình kinh doanh chợ
3.1.2. Phương hướng phát triển mô hình kinh doanh chợ
3.2. Đề xuất một số mô hình tổ chức kinh doanh chợ
3.2.1. Mô hình doanh nghiệp chợ
3.2.2. Mô hình hợp tác x∙ chợ
3.3. Một số giải pháp chuyển đổi mô hình kinh doanh chợ
3.3.1. Giáp pháp về quản lý nhà nước
3.3.2. Giải pháp về quản lý kinh doanh chợ
3.3.3. Giải pháp về đầu tư phát triển chợ
3.3.4. Giải pháp về nguồn nhân lực tham gia quản lý chợ
3.3.5. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan