[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển xuất khẩu một số sản phẩm cơ khí của Việt Nam đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển xuất khẩu một số sản phẩm cơ khí của Việt Nam đến năm 2015
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ THẾ GIỚI
I. Khái niệm và phân loại sản phẩm cơ khí
II. Khái quát tình hình xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí trên thế
III. Kinh nghiệm phát triển sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm cơ khí của một số nước trên thế giới
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CƠ KHÍ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2006
I. Một số nét về tình hình sản xuất máy động lực, các sản phẩm cơ khí phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp chế biến, thiết bị kỹ thuật điện ở Việt Nam
II. Thực trạng xuất khẩu máy động lực, các sản phẩm cơ khí phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp chế biến, thiết bị kỹ thuật điện ở Việt Nam
III. Thực trạng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu các sản phẩm cơ khí nói chung và 3 nhóm sản phẩm lựa chọn nêu trên của Việt Nam
IV. Đánh giá chung về thực trạng xuất khẩu các sản phẩm cơ khí của Việt Nam nói chung và cụ thể đối với 3 nhóm sản phẩm lựa chọn
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CƠ KHÍ CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015
I. Bối cảnh và dự báo khả năng phát triển xuất khẩu các sản phẩm cơ khí của Việt Nam
II. Quan điểm và định hướng phát triển xuất khẩu các sản phẩm cơ khí của Việt Nam đến năm 2015
III. Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển xuất khẩu máy động lực, các sản phẩm cơ khí phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp chế biến, thiết bị kỹ thuật điện ở Việt Nam thời kỳ đến 2015
IV. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan