[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công nghệ chế tạo màng lọc, thiết bị lọc đồng hồ cho quy mô sản xuất phòng thí nghiệm

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công nghệ chế tạo màng lọc, thiết bị lọc đồng hồ cho quy mô sản xuất phòng thí nghiệm
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Vấn đề lọc và độ trong của dung dịch tiêm truyền
1.2 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
CHƯƠNG II NGHIÊN CỨU TẠO RA QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÀNG LỌC MT ĐẠT TIÊU CHUẨN D§VNII TẬP 3 VÀ D§VNIII CÓ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT 10.000 MÀNG TRONG 1 NĂM
2.1 Mở đầu
2.2 Phương pháp tiến hành
2.3 Kết quả và bàn luận
2.3.1 Hoàn thiện công nghệ cắt, ép màng
2.3.2 Cải tiến quy trình xử lý, rửa màng
2.3.3 Bàn luận
CHƯƠNG III NGHIÊN CỨU TẠO RA MÔ HÌNH LỌC DỊCH TRUYỀN ĐỒNG BỘ BẰNG MÀNG LỌC MT VÀ HỆ THỐNG LỌC ĐĨA CẢI TIẾN BỀN, GỌN, DỄ THAO TÁC, DỊCH LỌC ĐẠT TIÊU CHUẨN D§VNIII VỀ ĐỘ TRONG
3.1 Xác định khả năng lọc của màng lọc MT
3.1.1 Mở đầu
3.1.2 Kết quả và bàn luận
3.2 Nghiên cứu thiết kế thiết bị lọc đĩa cải tiến, phù hợp với điều kiện pha chế dịch truyền của các tuyến
3.2.1 Mở đầu
3.2.1 Phương pháp tiến hành
3.2.3 Kết quả và bàn luận
CHƯƠNG IV NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ CẢI TIẾN MẪU ĐỒ BAO GÓI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
4.1 Mở đầu
4.2 Nội dung và phương pháp tiến hành
4.3 Kết quả và bàn luận
CHƯƠNG V BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỘ MẪU HỆ THỐNG TRANG BỊ PHA CHẾ DÃ NGOẠI Ở CÁC TUYẾN
5.1 Mở đầu
5.2 Nội dung và phương pháp tiến hành
5.3 Kết quả và bàn luận
CHƯƠNG VI HUẤN LUYỆN CÁN BỘ KỸ THUẬT, CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ SẢN XUẤT MÀNG LỌC VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐỒNG BỘ THIẾT BỊ LỌC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN
CHƯƠNG VII KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan