[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG
1.1. Lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ.
1.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tổ chức tín dụng.
Chương 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về tổng Công ty tài chính Cổ phần dầu khí Việt Nam.
2.2. Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng Công ty tài chính Cổ phần dầu khí Việt Nam.
2.3. Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng Công ty tài chính Cổ phần dầu khí Việt Nam.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM
3.1. Tính tất yếu phải hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng Công ty tài chính Cổ phần dầu khí Việt Nam.
3.2. Phương hướng hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng Công ty tài chính Cổ phần dầu khí Việt Nam.
3.3. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng Công ty tài chính Cổ phần dầu khí Việt Nam.
3.4. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan