[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại công ty TNHH thương mại và giao nhận quốc tế Đà Nẵng – Danatrans

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại công ty TNHH thương mại và giao nhận quốc tế Đà Nẵng – Danatrans
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP)
1.1. Tổng quan về hệ thống thông tin.
1.2. Tổng quan về hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP).
1.3. Hệ thống thông tin kế toán và hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI DANATRANS
 2.1. Tổng quan về công ty TNHH thương mại và giao nhận quốc tế Đà Nẵng (Danatrans).
2.2. Thực trạng hệ thống thông tin kế toán tại Danatrans.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG ERP TẠI DANATRANS
3.1. Yêu cầu đặt ra đối với các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP.
3.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP.
3.3. Một số kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện triển khai giải pháp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan