[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp Marketing hỗ trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ tin học Thiên Long

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp Marketing hỗ trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ tin học Thiên Long
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ MARKETING CHO HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1 Tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1 Khái quát về doanh nghiệp thương mại
1.1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp thương mại
1.1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
1.1.2 Tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp thương mại
1.1.2.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm
1.1.2.2 Vai trò của tiêu thụ sản phẩm
1.1.2.3 Các hình thức tiêu thụ sản phẩm
1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
1.2.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.2.1.1 Khối lượng sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ
1.2.1.2 Chất lượng sản phẩm
1.2.1.3 Giá cả sản phẩm
1.2.1.4 Công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp
1.2.1.5 Thị trường tiêu thụ sản phẩm
1.2.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.2.2.1 Khách hàng
1.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh
1.2.2.3 Nhà cung ứng
1.3 Marketing và vai trò của marketing đối với hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thương mại
1.3.1 Khái niệm về marketing
1.3.2 Mục tiêu của marketing
1.3.3 Tiến trình quản trị marketing
1.3.3.1 Phân tích cơ hội thị trường
1.3.3.2 Lựa chọn các thị trường mục tiêu
1.3.3.3 Hoạch định chiến lược marketing
1.3.3.4 Triển khai marketing-mix
1.3.3.5 Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing
1.3.4 Vai trò của marketing đối với hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thương mại
Kết luận chương 1
Chương 2 THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ MARKETING CHO HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THIÊN LONG
2.1 Vài nét về công ty TNHH thương mại và dịch vụ tin học Thiên Long
2.1.1 Giới thiệu công ty
2.1.2 Lịch sử hình thành, phát triển và ngành nghề kinh doanh
2.1.3 Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ các phòng ban
2.1.4 Quan điểm kinh doanh, phương châm hoạt động của công ty
2.1.5 Sản phẩm và thị trường
2.1.6 Nhà cung cấp và đối thủ cạnh tranh
2.1.6.1 Nhà cung cấp
2.1.6.2 Đối thủ cạnh tranh
2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty
2.2.1 Kết quả kinh doanh từ năm 2008-2010
2.2.2 Kết quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty
2.2.2.1 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty theo sản phẩm tiêu thụ
2.2.2.2 Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hóa của công ty theo thị trường tiêu thụ
2.3 Hoạt động marketing hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa tại công ty
2.3.1 Hoạt động marketing mà công ty đang áp dụng để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm
2.3.1.1 Chiến lược sản phẩm
2.3.1.2 Chiến lược giá
2.3.1.3 Chiến lược phân phối
2.3.1.4 Ngân sách marketing, hoạt động xúc tiến bán hàng
2.3.2 Ý kiến khách hàng về một số hoạt động marketing của công ty Thiên Long
2.3.3 Đánh giá chung hoạt động marketing tại công ty
2.3.3.1 Điểm mạnh, yếu của hoạt động marketing trong doanh nghiệp
2.3.3.2 Thuận lợi và khó khăn
2.4 Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
2.4.1 Điểm mạnh
2.4.2 Điểm yếu
Kết luận chương 2
Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THIÊN LONG
3.1 Quan điểm và định hướng phát triển công nghệ thông tin của chính phủ đến năm 2020
3.2 Phương hướng hoạt động và phát triển của công ty tới năm 2015 và tẩm nhìn chiến lược đến năm 2020
3.3 Dự báo tình hình doanh thu, ngân sách marketing của công ty trong những năm tới
3.4 Một số giải pháp marketing hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho công ty
3.4.1 Giải pháp hoàn thiện mặt hàng kinh doanh
3.4.2 Giải pháp hoàn thiện giá
3.4.3 Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối
3.4.4 Giải pháp hoàn thiện hoạt động chiêu thị
3.4.5 Giải pháp tổ chức hoạt động marketing
3.4.6 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho nhân viên phòng kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ tin học Thiên Long
3.4.7 Một số kế hoạch đẩy mạnh tiêu thụ do tác giả đề xuất
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan