[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ than tại Bình Dương của Công ty cổ phần đầu tư Toàn An

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ than tại Bình Dương của Công ty cổ phần đầu tư Toàn An
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ
1.1 Một số quan điểm cơ bản về thị trường.
1.1.2 Phân loại và phân đoạn thị trường
1.1.2.1 Phân loại thị trường.
1.1.2.2 Phân đoạn thị trường
1.1.3 Vai trò và chức năng của thị trường.
1.1.3.1 Vai trò của thị trường
1.1.3.2 Chức năng của thị trường
1.2 Những nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ trong doanh nghiệp.
1.2.1 Thế nào là mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
1.2.2 Những nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ trong doanh nghiệp
1.2.2.1 Quan hệ cung cầu_giá cả trên thị trường
1.2.2.2 Nhịp độ phát triển sản xuất kinh doanh các ngành kinh tế quốc dân.
1.2.2.3 Sức cạnh tranh của doanh nghiệp
1.2.2.4 Nhân tố về kĩ thuật công nghệ.
1.2.2.5 Nhân tố tiềm năng của doanh nghiệp.
1.3 Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường.
1.3.1 Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị trường.
1.3.2 Hoàn thiện chính sách sản phẩm.
1.3.3 Hoàn thiện chính sách giá
1.3.4 Hoàn thiện chính sách phân phối
1.4 Đặc điểm kinh tế về thị trường Bình Dương
1.4.1 Đặc điểm vị trí địa lý.
1.4.2 Đặc điểm kinh tế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOÀN AN
2.1 Giới thiệu chung về Công ty.
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2 Chức năng, mục tiêu và nhiệm vụ của Công ty
2.1.2.1 Chức năng
2.1.2.2 Nhiệm vụ:
2.1.2.3 Quyền hạn
2.1.2.4 Mục tiêu:
2.1.3 Bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy
2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các bộ phận:
2.1.4 Một số đặc điểm của Công ty
2.1.4.1 Đặc điểm về sản phẩm
2.1.4.2 Đặc điểm về thị trường.
2.1.4.3 Đặc điểm về công nghệ
2.1.4.4 Đặc điểm về quản lí chất lượng sản phẩm
2.1.4.5 Đặc điểm về nguồn nhân lực.
2.2 Thực trạng hoat động sản xuất kinh doanh những năm qua.
2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn An
2.2.2 Thực trạng về thị trường tiệu thụ sản phẩm của Công ty.
2.2.2.1 Phân tích thị trường theo cơ cấu sản phẩm
2.2.2.2 Phân tích thị trường theo khu vực địa lý
2.3 Thực trạng hoạt động Marketing những năm qua từ năm 2008-2010
2.3.1 Thực trạng hoạt động Marketing tại Công ty.
2.3.1.1 Nghiên cứu thị trường
2.3.1.2 Chiến lược sản phẩm
2.3.1.3 Chiến lược về giá.
2.3.1.4 Chiến lược kênh phân phối
2.3.1.5 Chính sách xúc tiến bán hàng.
2.3.1.6 Chi phí Marketing
2.4 Những thuận thuận lợi và khó khăn của Công ty cổ phần đầu tư Toàn An
2.4.1 Thuận lợi
2.4.2 Khó khăn
2.4.3 Nguyên nhân tồn tại của những khó khăn.
2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan.
2.4.3.2 Nguyên nhân khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ THAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOÀN AN
3.1 Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.1.1 Phương hướng phát triển của công ty
3.1.2 Mục tiêu phát triển của Công ty.
3.2 Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Bình Dương
3.2.1 Xây dựng chính sách giá hợp lý.
3.2.2 Chính sách phân phối.
3.2.3 Tăng cường các hoạt động hỗ trợ xúc tiến bán hàng
3.2.4.Thành lập phòng Marketing.
3.2.5 Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường Bình Dương
3.3 Một số kiến nghị với nhà nước.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan