[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực hiện phản ứng N-aryl hóa trong chất lỏng ion họ imidazolium

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực hiện phản ứng N-aryl hóa trong chất lỏng ion họ imidazolium
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 . TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.2.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước
1.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
1.3 Mục tiêu của đề tài
1.3.1 Mục tiêu khoa học kỹ thuật
1.3.2 Mục tiêu kinh tế xã hội
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5 Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM
2.1 Tổng hợp và xác định cấu trúc chất lỏng ion họ imidazolium
2.1.1 Thí nghiệm tổng hợp chất lỏng ion 1-alkyl-3-methylimidazolium bromide ([Amim]Br)
2.1.2 Xác định cấu trúc chất lỏng ion họ imidazolium
2.1.2.1 Phương pháp phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR
2.1.2.2 Phương pháp phân tích phổ khối lượng MS
2.2 Thực hiện phản ứng ghép đôi C-N giữa aryl halide và amine trong dung môi xanh là chất lỏng ion họ imidazolium
2.2.1 Thí nghiệm mẫu
2.2.2 Các yếu tố khảo sát ảnh hưởng lên độ chuyển hóa của phản ứng
2.2.3 Quá trình thu hồi chất lỏng ion
2.3 Các phương pháp phân tích và tính toán độ chuyển hóa của phản ứng
2.3.1 Phương pháp xác định độ chuyển hoá của sản phẩm
2.3.2 Định danh sản phẩm
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1 Kết quả tổng hợp chất lỏng ion
3.1.1 Kết quả tổng hợp chất lỏng ion 1-akyl-3-methylimidazolium bromide ([Amim]Br)
3.1.1.1 Kết quả xác định cấu trúc chất lỏng ion [Amim]Br
3.1.1.2 Kết quả hiệu suất tổng hợp chất lỏng ion [Amim]Br
3.2 Kết quả phân tích thành phần hỗn hợp sau phản ứng N-aryl hóa
3.3 Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng
3.3.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ lên độ chuyển hóa của phản ứng
3.3.2 Ảnh hưởng của chiều dài mạch alkyl gốc cation của chất lỏng ion
3.3.3 Ảnh hưởng của tỷ lệ mol tác chất tham gia phản ứng
3.3.4 Kết quả khảo sát ảnh hưởng gốc anion của chất lỏng ion
3.3.5 Ảnh hưởng của dung môi phản ứng
3.3.6 Ảnh hưởng của vị trí nhóm thế NO2
3.3.7 Ảnh hưởng của các amine bậc hai khác nhau
3.3.8 Khảo sát khả năng thu hồi và tái sử dụng chất lỏng ion [Bmim]Br
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan