[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
1.1 Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2 Chức năng ngân hàng thương mại
1.1.3 Hoạt động ngân hàng thương mại
1.2 Cơ sở lý luận về tín dụng
1.2.1 Khái niệm về tín dụng
1.2.2 Khái niệm về tín dụng ngân hàng
1.2.3 Bản chất, vai trò và chức năng của tín dụng
1.2.4 Các hình thức cho vay
1.2.5 Nguyên tắc và điều kiện cho vay
1.2.6 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay
1.2.6.1 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ (%)
1.2.6.2 Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay (DSCV) (%)
1.2.6.3 Tỷ lệ thu lãi (%)
1.2.6.4 Tỷ lệ dư nợ/tổng nguồn vốn (%)
1.2.6.5 Tỷ lệ dư nợ/vốn huy động (%)
1.2.6.6 Hệ số thu nợ (%)
1.2.6.7 Tỷ lệ nợ quá hạn (%)
1.2.6.8 Tỷ lệ nợ xấu (%)
1.2.6.9 Vòng quay vốn tín dụng (vòng
1.2.6.10 Số khách hàng được vay vốn
1.2.7 Rủi ro tín dụng
1.2.7.1 Khái niệm rủi ro tín dụng
1.2.7.2 Nguồn gốc phát sinh rủi ro tín dụng
1.3 Hoạt động cho vay tiêu dùng
1.3.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.3.2 Lợi ích của cho vay tiêu dùng
1.3.3 Đặc điểm cho vay tiêu dùng
1.3.4 Các hình thức cho vay tiêu dùng
1.3.5 Quy trình cho vay tiêu dùng chung
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
2.1 Giới thiệu chung về Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
2.1.1 Lịch sử hình thành Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
2.1.2 Bộ máy tổ chức tại Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban ở Agribank Nam Sài Gòn
2.1.4 Thị trường hoạt động và khả năng cạnh tranh với các ngân hàng khác của Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
2.1.4.1 Địa bàn kinh doanh của Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
2.1.4.2 Phương thức kinh doanh trong nước của Agribank Nam Sài Gòn
2.1.4.3 Khả năng cạnh tranh trong nước của Agribank Nam Sài Gòn
2.1.5 Tình hình Tài chính của Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
2.1.5.1 Bảng cân đối kế toán
2.1.5.2 Bảng báo kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.5.3 Đánh giá tình hình tài chính của Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
2.1.6 Định hướng phát triển của Agribank Nam Sài Gòn trong những năm tới.
2.1.6.1 Mục tiêu kinh doanh và các giải pháp trọng tâm năm 2014, 2015
2.1.6.2 Các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu năm 2014, 2015
2.1.6.3 Đề xuất của Chi nhánh Nam Sài Gòn cho định hướng phát triển chung
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
2.2.1 Quy trình cho vay tiêu dùng tại Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
2.2.2 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
2.2.2.1 Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình
2.2.2.2 Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo mua nhà ở với dân cư
2.2.2.3 Cho vay mua phương tiện đi lại
2.2.3 Tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank Nam Sài Gòn
2.2.4 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian vay tại Agribank Nam Sài Gòn
2.2.5 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo tài sản đảm bảo tại Agribank Nam Sài Gòn
2.2.6 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích tại Agribank Nam Sài Gòn
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
3.1 Nhận xét về hoạt động cho vay tiêu dùng của Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Hạn chế
3.1.3 Cơ hội
3.1.4 Thách thức
3.2 Các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
3.2.1 Kết hợp tiếp thị các sản phẩm tín dụng với các sản phẩm bán chéo khác (Giải pháp cho hạn chế số 1)
3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định và kiểm tra sau cho vay để giảm thiểu nợ xấu (Giải pháp cho hạn chế số 2)
3.2.3 Cơ cấu lại tỷ trọng các sản phẩm cho vay tiêu dùng để tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn (Giải pháp cho hạn chế số 3)
3.2.4 Chủ động tìm kiếm khách hàng và tăng cường hoạt động marketing ngân hàng (Giải pháp cho hạn chế số 4)
3.2.5 Tăng cường số lượng cán bộ tín dụng (Giải pháp cho hạn chế số 5)
3.2.6 Hoàn thiện quy trình cho vay tiêu dùng (Giải pháp cho hạn chế số 6)
3.2.7 Mở rộng quy mô tín dụng (Giải pháp phát triển chung)
3.2.8 Phòng ngừa rủi ro tín dụng (Giải pháp phát triển chung)
3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
3.3.1 Kiến nghị với Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn
3.3.2 Kiến nghị với Trụ sở chính Agribank Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan