[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh 4

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh 4
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng
1.1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng
1.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng
1.1.3. Phân loại tín dụng ngân hàng
1.1.3.1. Phân loại theo thời hạn
1.1.3.2. Phân loại theo xuất xứ tín dụng
1.1.3.3. Phân loại theo hình thức
1.1.3.4. Phân loại theo mức độ tín nhiệm của khách hàng
1.1.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng
1.1.4.1. Tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa phát triển
1.1.4.2. Tín dụng góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá cả
1.1.4.3. Tín dụng góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm và ổn định trật tự xã hội
1.1.4.4. Tín dụng có vai trò tích cực trong mối quan hệ đối ngoại
1.2. Những vấn đề chung về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân
1.2.2. Đặc điểm của cho vay cá nhân
1.2.3. Vai trò của cho vay cá nhân
1.2.3.1. Đối với ngân hàng
1.2.3.2. Đối với khách hàng cá nhân
1.2.3.3. Đối với nền kinh tế
1.2.4. Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân
1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.2.5.1. Kết quả hoạt động cho vay
1.2.5.2. Chất lượng cho vay
1.2.5.3. Hiệu quả cho vay
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 4
2.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh 4
2.1.1. Lịch sử hình thành, phát triển của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh 4
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 4
2.1.2.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của VietinBank – Chi nhánh 4
2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.3. Phương thức kinh doanh trong và ngoài nước của VietinBank - Chi nhánh 4
2.1.4. Khả năng cạnh tranh của VietinBank – Chi nhánh 4
2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh tại VietinBank – Chi nhánh 4 giai đoạn 2012 - 2014
2.1.5.1. Tổng nguồn vốn huy động tại VietinBank – Chi nhánh 4 giai đoạn 2012 – 2014
2.1.5.2. Tình hình cho vay và thu hồi nợ tại VietinBank – Chi nhánh 4 giai đoạn 2012 – 2014
2.1.5.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank – Chi nhánh 4 giai đoạn 2012 – 2014
2.2. Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank – Chi nhánh 4 giai đoạn 2012 - 2014
2.2.1. Một số quy định chung về cho vay cá nhân tại VietinBank – Chi nhánh 4
2.2.2. Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank – Chi nhánh 4
2.2.2.1. Cho vay tiêu dùng
2.2.2.2. Cho vay sản xuất kinh doanh
2.2.2.3. Cho vay đặc thù
2.2.3. Quy trình nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân
2.2.3.1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn
2.2.3.2. Thẩm định hồ sơ và mục đích vay vốn
2.2.3.3. Lập tờ trình thẩm định về hồ sơ vay vốn của khách hàng
2.2.3.4. Xét duyệt cho vay
2.2.3.5. Hoàn chỉnh hồ sơ cho vay
2.2.3.6. Giải ngân
2.2.3.7. Giám sát hợp đồng tín dụng
2.2.3.8. Thu nợ
2.2.3.9. Thanh lý hợp đồng tín dụng
2.2.4. Tình hình cho vay đối với khách hàng cá nhân giai đoạn 2012 - 2014
2.2.4.1. Doanh số cho vay khách hàng cá nhân
2.2.4.2. Doanh số thu nợ cho vay khách hàng cá nhân
2.2.4.3. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
2.2.4.4. Dư nợ quá hạn cho vay khách hàng cá nhân
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng VietinBank - Chi nhánh 4 giai đoạn 2012 – 2014
2.3.1. Đánh giá kết quả hoạt động cho vay KHCN tại ngân hàng VietinBank – Chi nhánh 4
2.3.2. Đánh giá chất lượng cho vay KHCN tại ngân hàng VietinBank – Chi nhánh 4
2.3.3. Đánh giá hiệu quả cho vay KHCN tại ngân hàng VietinBank – Chi nhánh 4 thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.3.4. Đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay KHCN tại ngân hàng VietinBank – Chi nhánh 4 thông qua phản hồi từ khách hàng
2.3.4.1. Sự thuận tiện về vị trí giao dịch, cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngân hàng
2.3.4.2. Ngân hàng luôn được khách hàng tín nhiệm
2.3.4.3. Thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng đối với khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay KHCN
2.3.4.4. Chính sách áp dụng của ngân hàng đối với cho vay KHCN
2.3.4.5. Thông tin về các sản phẩm, dịch vụ cho vay KHCN
2.4. Những mặt đạt được và hạn chế về tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Vietinbank – chi nhánh 4
2.4.1. Những mặt đạt được
2.4.2. Các mặt hạn chế và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietinbank – Chi nhánh 4
3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay cá nhâncủa VietinBank – Chi nhánh 4 trong tương lai
3.1.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietinbank – chi nhánh 4
3.1.2.1. Đa dạng hóa sản phẩm cho vay
3.1.2.2. Đẩy mạnh công tác marketing
3.1.2.3. Tuyển dụng nhân viên mới tương ứng với yêu cầu của phòng ban
3.1.2.4. Nâng cao hiệu quả công tác cập nhật thông tin và phân tích thông tin liên quan đến khách hàng vay vốn
3.1.2.5. Xây dựng chiến lược “Giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới”
3.2. Một số kiến nghị
3.2.1. Đối với Chi nhánh
3.2.1.1. Hoàn thiện phong cách giao tiếp với khách hàng
3.2.1.2. Cải thiện quy trình vay, linh hoạt trong các thủ tục, điều kiện cho vay
3.2.1.3. Đẩy mạnh hơn nữa các công tác quảng bá hình ảnh của Chi nhánh trên địa bàn
3.2.2. Đối với Hội sở ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan