[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chất lượng công tác thẩm định tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lạc Dương Lâm Đồng

[/kythuat]
[tomtat]
Chất lượng công tác thẩm định tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lạc Dương Lâm Đồng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về hoạt động tín dụng của NHTM
1.1.1. Khái niệm về hoạt động tín dụng của NHTM
1.1.1.1. Khái niệm về hoạt động tín dụng của NHTM
1.1.1.2. Khái niệm về hoạt động cho vay của NHTM
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động tín dụng ngân hàng
1.1.3. Phân loại tín dụng ngân hàng
1.1.4. Đối tượng cho vay của ngân hàng
1.1.5. Nguyên tắc cho vay và điều kiện cho vay
1.1.5.1. Nguyên tắc cho vay
1.1.5.2. Điều kiện cho vay
1.1.6. Quy trình tín dụng
1.1.6.1. Quy trình tín dụng
1.1.6.2. Ý nghĩa của quy trình tín dụng
1.2. Tổng quan về công tác thẩm định tín dụng
1.2.1. Khái niệm thẩm định tín dụng
1.2.2. Mục đích của thẩm định tín dụng
1.2.3. Nguồn thông tin phục vụ phân tích tín dụng
1.3. Nội dung của thẩm định tín dụng
1.3.1. Thẩm định tư cách của khách hàng vay vốn
1.3.2. Thẩm định năng lực tài chính của khách hàng vay vốn
1.3.2.1. Thẩm định mức độ tin cậy của báo cáo tài chính
1.3.2.2. Thẩm định nội dung báo cáo tài chính
1.3.2.3. Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh
1.3.2.4. Thẩm định tài sản đảm bảo
1.4. Những chỉ tiêu đánh giá chất lượng của công tác thẩm định tín dụng
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định tín dụng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN LẠC DƯƠNG LÂM ĐỒNG
2.1. Thông tin chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Lạc Dương Lâm Đồng
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
2.1.1.1. Giới thiệu về Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
2.1.1.2. Giới thiệu về Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Huyện Lạc Dương Lâm Đồng
2.1.2. Những dấu mốc lịch sử của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
2.1.3. Bộ máy tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng
2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng
2.1.3.2. Chức năng – nhiệm vụ của các phòng ban
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Huyện Lạc Dương Lâm Đồng
2.2.1. Tình hình huy động vốn
2.2.2. Tình hình sử dụng vốn
2.2.3. Tình hình huy động vốn và cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Lạc Dương Lâm Đồng
2.2.4. Tỉ lệ nợ xấu, nợ quá hạn
2.3. Thực trạng công tác thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Lạc Dương Lâm Đồng
2.3.1. Quy trình tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Huyện Lạc Dương Lâm Đồng
2.3.2. Nội dung thẩm định tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Huyện Lạc Dương Lâm Đồng
2.3.2.1. Hồ sơ vay vốn
2.3.2.2. Thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng
2.3.2.3. Thẩm định năng lực tài chính của khách hàng
2.3.2.4. Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng
2.3.2.5. Chấm điểm và xếp hạng khách hàng
2.3.2.6. Đảm bảo tiền vay
2.3.2.7. Thẩm định rủi ro
2.3.3. Những rủi ro phát sinh trong quá trình thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Lạc Dương Lâm Đồng
2.3.3.1. Rủi ro trong thẩm định hồ sơ và mục đích vay vốn
2.3.3.2. Rủi ro trong thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng
2.3.3.3. Rủi ro trong thẩm định đánh giá năng lực tài chính chủa khách hàng
2.3.3.4. Rủi ro trong thẩm định phương án sản xuất kinh doanh
2.3.3.5. Rủi ro trong thẩm định tài sản đảm bảo
2.3.4. Ví dụ thực tế quy trình thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Lạc Dương Lâm Đồng
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Lạc Dương Lâm Đồng
2.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng
2.4.2. Thiết kế mô hình nghiên cứu
2.4.3. Kết quả nghiên cứu khảo sát thực tế
2.4.3.1. Đánh giá sơ bộ kết quả khảo sát thực tế
2.4.3.2.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Huyện Lạc Dương Lâm Đồng
2.5. Đánh giá chất lượng công tác thẩm định tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Huyện Lạc Dương Lâm Đồng
2.5.1. Ưu điểm
2.5.2. Hạn chế
2.5.3. Nguyên nhân tồn tại hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN LẠC DƯƠNG LÂM ĐỒNG
3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Huyện Lạc Dương Lâm Đồng
3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan