[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Nam Chi nhánh Nhà Bè Phòng Giao Dịch Chợ Lớn

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Nam Chi nhánh Nhà Bè Phòng Giao Dịch Chợ Lớn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Lý luận về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm
1.1.3. Chức năng
1.1.3.1. Chức năng trung gian tín dụng
1.1.3.2. Chức năng trung gian thanh toán
1.1.3.3. Chức năng tạo tiền
1.1.4. Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của NHTM
1.1.4.1. Nghiệp vụ tài sản nợ
1.1.4.2. Nghiệp vụ tài sản có
1.1.4.3. Nghiệp vụ trung gian
1.2. Tổng quan về tín dụng ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Bản chất
1.2.3. Phân loại tín dụng
1.2.3.1. Theo mục đích của tín dụng
1.2.3.2. Theo thời hạn của tín dụng
1.2.3.3. Theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng
1.2.3.4. Theo hình thái của tín dụng
1.2.3.5. Theo phương thức hoàn trả nợ vay
1.2.3.6. Theo phương thức cho vay
1.2.4. Đối tượng khách hàng
1.2.5. Điều kiện cho vay
1.2.6. Vai trò tín dụng trong nền kinh tế
1.2.6.1. Thúc đẩy tích tụ và cung cấp vốn cho nền kinh tế
1.2.6.2. Đẩy mạnh quá trình tái sản xuất mở rộng cho đầu tư phát triển
1.2.6.3. Tổ chức điều hòa lưu thông tiền tệ
1.2.6.4. Công cụ tài trợ cho các thành phần KT kém phát triển và mũi nhọn
1.2.7. Quy trình tín dụng
1.2.7.1. Khái niệm
1.2.7.2. Các bước cơ bản trong quy trình tín dụng
1.2.8. Bảo đảm tín dụng
1.2.8.1. Khái niệm
1.2.8.2. Các hình thức bảo đảm tín dụng
1.2.9. Rủi ro của tín dụng ngân hàng
1.2.9.1. Khái niệm
1.2.9.2. Các loại rủi ro tín dụng
1.2.9.3. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng
1.2.9.4. Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng
1.2.10. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng NHTM
1.2.10.1. Chỉ tiêu định tính
1.2.10.2. Chỉ tiêu định lượng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM – CN NHÀ BÈ – PGD CHỢ LỚN
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè – PGD Chợ Lớn
2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Phương Nam
2.1.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng Phương Nam – CN Nhà Bè – PGD Chợ Lớn
2.1.2.1. Quá trình hình thành
2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.3. Những sản phẩm và dịch vụ
2.1.2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh (2012 – 2014)
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè – PGD Chợ Lớn (2012 – 2014
2.2.1. Tình hình nguồn vốn tại PGD Chợ Lớn
2.2.2. Quy trình cấp tín dụng áp dụng cho PGD Chợ Lớn
2.2.3. Tình hình doanh số cho vay tại PGD Chợ Lớn
2.2.3.1. Doanh số cho vay theo thời hạn tại PGD Chợ Lớn
2.2.3.2. Doanh số cho vay theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn
2.2.4. Tình hình doanh số thu nợ tại PGD Chợ Lớn
2.2.4.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn tại PGD Chợ Lớn
2.2.4.2. Doanh số thu nợ theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn
2.2.5. Tình hình dư nợ tại PGD Chợ Lớn
2.2.5.1. Tình hình dư nợ theo thời hạn tại PGD Chợ Lớn
2.2.5.2. Tình hình dư nợ theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn
2.2.6. Tình hình nợ quá hạn tại PGD Chợ Lớn
2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè – PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế tồn tại
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét
3.1.1. Những thuận lợi
3.1.2. Những khó khăn
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè – PGD Chợ Lớn
3.2.1. Nhóm giải pháp tài chính
3.2.1.1. Đẩy mạnh công tác huy động vốn
3.2.1.2. Sử dụng nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển
3.2.1.3. Tăng doanh số cho vay
3.2.1.4. Về tình hình dư nợ
3.2.1.5. Về nợ quá hạn
3.2.2. Nhóm giải pháp khách hàng
3.2.2.1. Xây dựng chiến lược khách hàng
3.2.2.2. Cung cấp dịch vụ mới để tăng khả năng cạnh tranh
3.2.3. Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro
3.2.3.1. Tăng cường quản lý món vay
3.2.3.2. Tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ tín dụng
3.2.4. Nhóm giải pháp khác
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà Nước
3.3.2. Đối với Ngân hàng TMCP Phương Nam
3.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè – PGD Chợ Lớn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan