[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng VPBank Chi nhánh Lê Văn Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng VPBank Chi nhánh Lê Văn Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.1.1 Đặc điểm tín dụng ngân hàng
1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng
1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
1.2 RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.2.1 Phân loại rủi ro tín dụng
1.2.2 Đặc điểm của rủi ro tín dụng
1.2.3 Một số chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng
1.2.4 Nguyên nhân phát sinh RRTD
1.2.5 Tác động của rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VÀ THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK – CHI NHÁNH LÊ VĂN VIỆT
2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của ngân hàng
2.1.2. Bộ máy tổ chức
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
2.1.4. Tình hình tài chính của ngân hàng
2.1.5. Định hướng phát triển của ngân hàng trong những năm tới
2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK – CHI NHÁNH LÊ VĂN VIỆT
2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại VPBank – Chi nhánh Lê Văn Việt
2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại VPBank – Chi nhánh Lê Văn Việt
2.2.3 Đánh giá hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
3.1 NHẬN XÉT
3.1.1 Nhận xét thực trạng hoạt động tín dụng tại VPBank
3.1.2 Nhận xét thực trạng rủi ro tín dụng tại VPBank
3.2 GIẢI PHÁP
3.2.1 Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên
3.2.2 Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng
3.2.3 Xây dựng quy chế xác định mức lãi suất cho vay phù hợp
3.2.4 Quản lý danh mục tài sản đảm bảo
3.2.5 Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng
3.2.6 Quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình giải ngân và sau giải ngân
3.2.7 Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ
3.2.8 Chú trọng thực hiện phân tán và bù đắp rủi ro
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
[/tomtat]

Bài viết liên quan