[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
1.1.1 Khái niệm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.1.2 Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.1.3 Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.1.3.1 Đối với nền kinh tế
1.1.3.2 Đối với ngân hàng
1.1.3.3 Đối với khách hàng
1.1.4 Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ chủ yếu
1.1.4.1 Sản phẩm huy động vốn
1.1.4.2 Sản phẩm tín dụng bán lẻ
1.1.4.3 Dịch vụ thanh toán
1.1.4.4 Dịch vụ thẻ
1.1.4.5 Dịch vụ ngân hàng điện tử
1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.2.2 Các tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.2.2.1 Doanh số và thị phần các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ
1.2.2.2 Sự đa dạng của sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.2.2.3 Khả năng xâm nhâp thị trường và hiệu quả kênh phân phối
1.2.2.4 Công nghệ thông tin
1.2.2.5 Thương hiệu
1.2.2.6 Hoạt động marketing
1.2.2.7 Nguồn nhân lực
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.2.3.1 Nhân tố xuất phát từ phía ngân hàng
1.2.3.2 Nhân tố xuất phát từ môi trường bên ngoài
1.3 KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC CHO CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM
1.3.1 Kinh nghiệm của ANZ
1.3.2 Kinh nghiệm của Citibank
1.3.3 Bài học cho các ngân hàng Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 – 2014
2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014
2.1.4 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 – 2014
2.2.1 Doanh số và thị phần các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ
2.2.1.1 Doanh số dịch vụ huy động vốn
2.2.1.2 Doanh số dịch vụ tín dụng
2.2.1.3 Doanh số dịch vụ ngân hàng điện tử
2.2.1.4 Doanh số dịch vụ thẻ
2.2.1.5 Doanh số dịch vụ thanh toán
2.2.2 Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ
2.2.2.1 Tính đa dạng
2.2.2.2 Các tiện ích
2.2.3 Kênh phân phối
2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2014
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.1.1 Doanh số các dịch vụ bán lẻ ngày càng tăng góp phần tăng thu nhập cho ngân hàng
2.3.1.2 Danh mục sản phẩm ngày càng hoàn thiện theo hướng đáp ứng nhu cầu khách hàng
2.3.1.3 Số lượng kênh phân phối không ngừng mở rộng
2.3.1.4 Công tác truyền thông được chú trọng góp phần nâng cao giá trị thương hiệu 44
2.3.2 Hạn chế
2.3.2.1 Doanh số bán lẻ còn thấp nên tỷ trọng lãi thu được từ hoạt động dịch vụ so với lợi nhuận trước thuế còn thấp, chưa tương xứng với tầm vóc của BIDV
2.3.2.2 Sản phẩm, dịch vụ còn hạn chế
2.3.2.3 Hiệu quả kênh phân phối còn hạn chế
2.3.2.4 Hoạt động Marketing còn nhiều bất cập
2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế
2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan
2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.
3.1 NHẬN XÉT
3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
3.2.1 Xây dựng chiến lược bán lẻ cụ thể, cân bằng giữa bán buôn và bán lẻ
3.2.2 Tăng vốn tự có
3.2.3 Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ
3.2.4. Đẩy mạnh hoạt động marketing
3.2.5 Đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin
3.2.6 Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro
3.2.7 Phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng
3.2.8 Phát triển nguồn nhân lực
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan