[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích doanh thu và lợi nhuận của Công ty TNHH Jollibee Việt Nam năm 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích doanh thu và lợi nhuận của Công ty TNHH Jollibee Việt Nam năm 2012 – 2014
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Nội dung và vai trò của doanh thu
1.1.3 Ý nghĩa của việc phân tích doanh thu
1.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu
1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LỢI NHUẬN
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Nội dung và vai trò của lợi nhuận
1.2.3 Ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
1.2.5 Phân tích điểm hoà vốn
1.2.6 Phân tích khả năng sinh lời
1.2.6.1 Chỉ số lợi nhuận hoạt động
1.2.6.2 Chỉ số lợi nhuận ròng trên doanh thu (ROS)
1.2.6.3 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
1.2.6.4 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
CHƯƠNG 2: TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM JOLLIBEE VÀ CÔNG TY TNHH JOLLIBEE VIỆT NAM
2.1 TỔNG QUAN
2.1.1 Giới thiệu sơ lược về JFC
2.1.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH JOLLIBEE VIỆT NAM
2.1.2.1 Lịch sử hình thành
2.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động
2.1.3 Tầm nhìn
2.1.4 Sứ mệnh
2.1.5 Các giá trị cốt lõi
2.1.6 Phát triển lãnh đạo
2.1.7 Sơ đồ tổ chức
2.1.8 Sơ đồ tổ chức phòng nhân sự
2.1.9 Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty
2.2 PHÂN TÍCH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY
2.2.1 Phân tích chung về tình hình doanh thu của công ty qua 3 năm 2012 - 2014
2.2.2 Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2012 - 2014
2.3 TỔNG HỢP CÁC CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY
2.3.1 Môi trường bên trong
2.3.1.1 Nguồn nhân lực
2.3.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế
2.3.1.3 Sản xuất, kỹ thuật và nghiên cứu phát triển
2.3.2 Môi trường bên ngoài
CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP
3.1 KIẾN NGHỊ
3.1.1 Đối với Ban lãnh đạo công ty
3.1.2 Đối với Nhà nước
3.2 Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới
3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
3.3.1 Những giải pháp tăng doanh thu
3.3.2 Những giải pháp tăng lợi nhuận
3.3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh
3.3.4 Các giải pháp từ việc khảo sát khách hàng
3.3.5 Các giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan