[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hoa Việt Phòng giao dịch Ngô Quyền

[/kythuat]
[tomtat]
Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hoa Việt Phòng giao dịch Ngô Quyền
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN NHTM VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM
1.1 NHTM và vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế
1.1.1 Khái niệm NHTM
1.1.2 Các loại hình NHTM
1.1.3 Chức năng của NHTM
1.1.4 Các nghiệp vụ của NHTM
1.1.5 Vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế
1.2 Hoạt động huy động vốn của NHTM
1.2.1 Khái niệm về vốn của NHTM
1.2.1.1 Nguồn vốn tự có
1.2.1.2 Nguồn vốn huy động
1.2.1.3 Vốn vay
1.2.1.4 Nguồn vốn khác
1.2.2 Khái niệm về huy động vốn
1.2.3 Các hình thức huy động vốn
1.2.3.1 Phân loại theo thời gian
1.2.3.2 Phân loại theo đối tượng
1.2.3.3 Phân loại theo nghiệp vụ huy động
1.2.3.4 Phân loại theo loại tiền
1.2.4 Vai trò của huy động vốn
1.2.4.1 Đối với nền kinh tế
1.2.4.2 Đối với ngân hàng
1.2.4.3 Đối với khách hàng
1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn
1.2.5.1 Các nhân tố bên ngoài
1.2.5.2 Các nhân tố bên trong
1.2.6 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn
1.2.6.1 Tốc độ tăng trưởng vốn huy động
1.2.6.2 Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn
1.2.6.3 Tỷ lệ chi phí huy động vốn trên tổng nguồn vốn
1.2.6.4 Chỉ tiêu huy động theo kỳ hạn
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH HOA VIỆT – PGD NGÔ QUYỀN
2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
2.1.2 Qúa trình hình thành và phát triển
2.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh và cốt lõi
2.1.4 Bằng khen và giải thưởng
2.1.5 Cơ cấu tổ chức
2.1.6 Phương thức kinh doanh trong và ngoài nước
2.16.1 Chovay
2.1.6.2 Huy động vốn
2.1.6.3 Hoạt động dịch vụ
2.1.6.4 Hoạt động thanh toán quốc tế
2.1.6.5 Hoạt động thẻ
2.1.6.6 Hoạt động ngân hàng điện tử
2.2 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Hoa Việt
2.2.1 Lịch sử hình thành
2.2.2. Cơ cấu tổ chức
2.2.3 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
2.2.4 Tình hình nhân sự
2.2.5 Doanh số của Ngân hàng Sacombank – chi nhánh Hoa Việt từ năm 2012 – năm 2014
2.3 Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Sacombank – chi nhánh Hoa Việt – PGD Ngô Quyền năm 2012 – năm 2014
2.3.1 Tình hình huy động vốn theo thời gian từ năm 2012 – năm 2014
2.3.2 Tình hình huy động vốn theo nghiệp vụ huy động từ năm 2012 – năm 2014
2.3.3 Tình hình huy động vốn theo đối tượng khách hàng từ năm 2012 – năm 2014
2.3.4 Tình hình huy động vốn theo loại tiền từ năm 2012 – năm 2014
2.3.5 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn
2.3.5.1 Tốc độ tăng trưởng vốn huy động
2.3.5.2 Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn
2.3.5.3 Tỷ lệ chi phí huy động vốn trên tổng nguồn vốn
2.3.5.4 Chỉ tiêu huy động theo kỳ hạn
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH HOA VIỆT – PGD NGÔ QUYỀN
3.1 Nhận xét
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Hạn chế và nguyên nhân
3.2 Giải pháp
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Đối với Nhà nước
3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP SGTT
3.3.4 Đối với Ngân hàng TMCP SGTT – chi nhánh Hoa Việt – PGD Ngô Quyền
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan