[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm
1.1.3. Vai trò
1.1.3.1. Đối với nền kinh tế
1.1.3.2. Đối với ngân hàng
1.1.3.3. Đối với khách hàng
1.1.4. Phân loại
1.1.4.1. Dựa vào mục đích của tín dụng
1.1.4.2. Dựa theo thời hạn tín dụng
1.1.4.3. Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng
1.1.4.4. Dựa vào phương thức cho vay
1.1.4.5. Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay
1.1.5. Quy trình tín dụng
1.2. Tín dụng cá nhân
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Đặc điểm
1.2.3. Vai trò
1.2.3.1. Đối với nền kinh tế
1.2.3.2. Đối với ngân hàng
1.2.3.3. Đối với khách hàng
1.3. Rủi ro tín dụng
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Phân loại
1.4. Một số tiêu chí đánh giá hoạt động tín dụng
1.4.1. Doanh số cho vay
1.4.2. Doanh số thu nợ
1.4.3. Dư nợ cho vay
1.4.4. Nợ quá hạn
1.4.5. Nợ xấu
1.4.6. Tỷ lệ nợ quá hạn
1.4.7. Tỷ lệ nợ xấu
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng cá nhân của ngân hàng
1.5.1. Môi trường pháp lý
1.5.2. Tình hình kinh tế xã hội
1.5.3. Đối thủ cạnh tranh
1.5.4. Nhân tố khách hàng
1.5.5. Nhân tố ngân hàng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH TÂN BÌNH GIAI ĐOẠN 2013 – 2014
2.1. Giới thiệu chung về ngân hàng
2.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.2. Bộ máy tổ chức
2.1.2.1. Bộ máy tổ chức
2.1.2.2. Chức năng
2.1.3. Kết quả kinh doanh
2.1.4. Định hướng phát triển
2.1.5. Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân
2.2. Thực trạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014
2.2.1. Tình hình huy động vốn
2.2.2. Tình hình hoạt động tín dụng cá nhân
2.2.2.1. Doanh số cho vay và thu hồi nợ cá nhân theo sản phẩm
2.2.2.2. Dư nợ tín dụng cá nhân theo sản phẩm
2.3. Đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2013 – 2014
2.3.1. Tình hình nợ xấu tín dụng cá nhân theo nhóm nợ
2.3.2. Tỷ lệ nợ quá hạn
2.3.3. Tỷ lệ nợ xấu
2.3.4. Ưu nhược điểm và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP
3.1. Nhận xét
3.2. Giải pháp
3.2.1. Đa dạng hóa sản phẩm
3.2.2. Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt
3.2.3. Đẩy mạnh công tác Marketing
3.2.4. Nâng cao chất lượng cán bộ
3.2.5. Nâng cao cơ sở vật chất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan