[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh 10

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh 10
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2 Các hoạt động của ngân hàng thương mại
1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn
1.1.2.2 Hoạt động cấp tín dụng
1.1.2.3 Hoạt động dịch vụ, thanh toán, ngân quỹ
1.2 Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2 Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.3 Nguyên tắc vay vốn
1.2.4 Điều kiện vay vốn
1.2.5 Đối tượng cho vay
1.2.6 Thời hạn cho vay
1.2.7 Các phương thức cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.7.1 Cho vay từng lần
1.2.7.2 Cho vay theo hạn mức tín dụng
1.2.7.3 Cho vay theo dự án đầu tư
1.2.7.4 Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng
1.2.7.5 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng
1.2.7.6 Cho vay theo hạn mức thấu chi
1.2.7.7 Cho vay hợp vốn
1.2.8 Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3 Hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại
1.3.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay
1.3.1.1 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ
1.3.1.2 Tỷ lệ thu lãi
1.3.1.3 Tỷ lệ dư nợ trên tổng nguồn vốn
1.3.1.4 Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động
1.3.1.5 Tỷ lệ nợ xấu
1.3.1.6 Tỷ lệ nợ quá hạn
1.3.1.7 Hệ số thu nợ
1.3.1.8 Vòng vay vốn tín dụng
1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay
1.3.2.1 Nhân tố chủ quan
1.3.2.1.1 Chính sách cho vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.2.1.2 Quy trình và thủ tục cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.2.1.3 Năng lực thẩm định của đội ngũ nhân viên tín dụng
1.3.2.1.4 Vấn đề từ khách hàng
1.3.2.2 Nhân tố khách quan
1.3.2.2.1 Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp
1.3.2.2.2 Các nhân tố thuộc về lĩnh vực kinh doanh
1.3.2.2.3 Các nhân tố thuộc về Nhà Nước và cơ quan chức năng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK – CHI NHÁNH 10
2.1 Khái quát về ngân hàng Agribank – chi nhánh 10
2.1.1 Lịch sử phát triển và quá trình hình thành của ngân hàng Agribank – chi nhánh 10
2.1.2 Cơ cấu và chức năng của các phòng
2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức
2.1.2.2 Mô hình quản lí và chức năng của các phòng ban Ngân hàng Agribank – chi nhánh
2.1.2.2.1 Mô hình quản lý
2.1.2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
2.1.3. Các hoạt động chính của ngân hàng Agribank chi nhánh 10
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2012 – 2014
2.2 Thực trạng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Agribank – chi nhánh 10 trong giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1 Số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại ngân hàng Agribank – chi nhánh 10
2.2.2 Thực trạng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Agribank – chi nhánh 10 giai đoạn 2012 – 2014
2.2.2.1 Tổng doanh số cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.2.2 Doanh số cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thời hạn tín dụng
2.2.2.3 Doanh số cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo phương thức vay
2.2.2.4 Doanh số thu nợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thời hạn tín dụng
2.2.2.5 Tổng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.2.6 Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thành phần kinh tế
2.2.2.7 Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thời hạn cho vay
2.2.2.8 Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo loại tiền
2.2.2.9 Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo ngành kinh tế
2.2.2.10 Tình hình nợ xấu đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.3 Đánh giá hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Agribank – chi nhánh 10 giai đoạn 2012 – 2014
2.2.3.1 Thành tựu
2.2.3.2 Hạn chế
2.2.3.3 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK – CHI NHÁNH 10
3.1 Đinh hướng cho vay đối vơi doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Agribank – chi nhánh 10
3.2 Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Agribank – chi nhánh 10
3.2.1 Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt và phù hợp
3.2.2 Xây dựng chính sách khách hàng hợp lí
3.2.3 Đơn giản hóa thủ tục hành chính và pháp lí
3.2.4 Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ nhân viên
3.2.5 Đẩy mạnh công tác tự huy động vốn
3.2.6 Nâng cao công tác thẩm định tài sản bảo đảm, dự án đầu tư của khách hàng
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Agribank – chi nhánh 10
3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC A
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan