[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM TIỀN GỬI CỦA NHTM
1.1 Khái quát về NHTM trong nền kinh tế thị trường
1.1.1 Khái niệm về NHTM
1.1.2 Vai trò của NHTM
1.1.3 Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM
1.2 Khái niệm tiền gửi và vai trò của tiền gửi đối với NHTM
1.2.1 Khái niệm tiền gửi
1.2.2 Các loại tiền gửi
1.2.3 Vai trò của tiền gửi
1.3 Các ngu n vốn trong ho t ộng kinh doanh của NHTM
1.3.1 Vai trò của vốn đối với hoạt động kinh doanh Ngân hàng
1.3.2 Tính chất các loại vốn trong ngân hàng thương mại:
1.4 Một số quy định về huy động tiền gửi
1.5 Các nhân tố tác động đến việc huy động tiền gửi
1.5.1 Nhân tố chủ quan
1.5.2 Nhân tố khách quan
1.6 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động huy động bằng tiền gửi của NHTM.
1.6.1 Các chỉ tiêu định lượng
1.6.2 Các chỉ tiêu định tính
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
2.1 Giới thiệu về Techcombank
2.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.2 Các giải thưởng đạt được trong năm 2014
2.1.3 Tầm nhìn – Sứ mệnh – giá trị cốt lõi
2.1.4 Bộ máy của NH Techcombank
2.2 Tình hình nhân sự, đánh giá sự đáp ứng đối với tình trạng hoạt động kinh doanh hiện nay
2.2.1 Số lượng nhân sự
2.2.2 Đánh giá chất lượng nhân sự đáp ứng tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay
2.3 Giới thiệu sản phẩm tiền gửi của Techcombank
2.3.1 Một số sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành cho KHCN
2.3.2 Sản phẩm dành cho KHDN
2.4 Thực trạng hoạt động tiền gửi
2.4.1 Chiến lược kinh doanh sản phẩm tiền gửi
2.4.2 Cơ cấu sản phẩm tiền gửi
2.5 Hiệu quả sử dụng vốn huy động từ sản phẩm tiền gửi
2.5.1 Chi phí huy động vốn từ sản phẩm tiền gửi
2.5.2 Tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu
2.5.3 Chỉ tiêu chi phí huy động vốn trên tổng chi phí
2.5.4 Những kết quả và hạn chế
2.6 Đánh giá hiệu quả hoạt động huy động bằng sản phẩm tiền gửi
2.6.1 Vận dụng phương pháp thống kê đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm tiền gửi tại Techcombank
2.6 Định hướng phát triển của NH Techcombank trong những năm tới
2.6.1 Định hướng phát triển
2.6.2 Phương hướng kinh doanh cụ thể
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tiền gửi
3.1.1 Nhân tố chủ quan
3.1.2 Nhân tố khách quan
3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tiền gửi
3.2.1 Đa dạng hóa về mặt sản phẩm
3.2.2 Có chính sách khuyến khích KH sử dụng sản phẩm
3.2.3 Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng
3.2.4 Tăng cường công tác tuyên truyền và quảng cáo
3.2.5 Nâng cao trình độ của cán bộ bán hàng
3.2.6 Xây dựng các chương trình, mô hình bán hàng
3.2.7 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
3.2.8 Chất lượng sản phẩm dịch vụ đi kèm
3.2.9 Mở rộng mạng lưới giao dịch
KẾT LUẬN
PHỤC LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan