[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình hoạt động tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Đô

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình hoạt động tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Đô
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN – CN TÂY ĐÔ
1.1. Khái quát về tín dụng
1.1.1. Khái niệm về tín dụng
1.1.2. Vai trò của tín dụng
1.1.3. Phân loại tín dụng
1.1.3.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng
1.1.3.2. Căn cứ vào đối tượng tín dụng
1.1.3.3. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn
1.1.3.4. Căn cứ vào chủ thể tham gia
1.1.4. Nguyên tắc tín dụng
1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng của ngân hàng
1.2. Tín dụng trung – dài hạn của ngân hàng
1.2.1. Khái niệm tín dụng trung và dài hạn
1.2.2. Đặc điểm tín dụng trung – dài hạn
1.2.2.1. Vốn đầu tư lớn, thời hạn dài và thu hồi vốn chậm
1.2.2.2. Độ rủi ro cao
1.2.2.3. Lợi nhuận các khoản tín dụng trung – dài hạn lớn
1.2.3. Vai trò của tín dụng trung – dài hạn
1.2.3.1. Đối với doanh nghiệp
1.2.3.2. Đối với nền kinh tế
1.2.3.3. Đối với hoạt động của Ngân hàng thương mại
1.2.4. Phân loại tín dụng trung – dài hạn
1.2.5. Chất lượng tín dụng trung – dài hạn
1.2.6. Rủi ro tín dụng trung – dài hạn
1.2.7. Khái niệm về doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và nợ xấu
1.2.7.1. Doanh số cho vay
1.2.7.2. Doanh số thu nợ
1.2.7.3. Dư nợ
1.2.7.4. Nợ xấu
1.3. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về hoạt động tín dụng và bài học kinh nghiệm cho NHTMCP Công Thương VN – CN Tây Đô
1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về hoạt động tín dụng
1.3.2. Bài học kinh nghiệm về hoạt động tín dụng cho NHTMCP Công Thương VN – CN Tây Đô
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VN – CN TÂY ĐÔ
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Tây Đô
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Bộ máy tổ chức
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.3. Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Tây Đô
2.1.3.1. Nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng
2.1.3.2. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu
2.1.4. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Tây Đô trong thời gian tới
2.1.4.1. Thuận lợi
2.1.4.2. Khó khăn
2.1.4.3. Phương hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Tây Đô trong thời gian tới
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Tây Đô giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Tây Đô giai đoạn 2012 – 2014
2.2.2. Tình hình huy động vốn tại Vietinbank – CN Tây Đô
2.3. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Tây Đô giai đoạn 2012 – 2014
2.3.1. Phân tích doanh số cho vay tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.3.2. Phân tích doanh số thu nợ tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.3.3. Phân tích dư nợ tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.3.4. Phân tích nợ xấu tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.4. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Tây Đô giai đoạn 2012 – 2014
2.4.1. Phân tích doanh số cho vay trung – dài hạn tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.4.1.1. Phân tích doanh số cho vay trung – dài hạn theo ngành kinh tế tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.4.1.2. Phân tích doanh số cho vay trung – dài hạn theo thành phần kinh tế tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.4.2. Phân tích doanh số thu nợ trung – dài hạn tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.4.2.1. Phân tích doanh số thu nợ trung – dài hạn theo ngành kinh tế tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ trung – dài hạn theo thành phần kinh tế tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.4.3. Phân tích dư nợ trung – dài hạn tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.4.3.1. Phân tích dư nợ trung – dài hạn theo ngành kinh tế tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.4.3.2. Phân tích dư nợ trung – dài hạn theo thành phần kinh tế tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.4.4. Phân tích nợ xấu trung – dài hạn tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.4.4.1. Phân tích nợ xấu trung – dài hạn theo ngành kinh tế tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.4.4.2. Phân tích nợ xấu trung – dài hạn theo thành phần kinh tế tại Vietinbank – CN Tây Đô giai đoạn 2012 - 2014
2.5. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân về tình hình hoạt động tín dụng trung – dài hạn của Vietinbank – CN Tây Đô
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Những tồn tại và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VN – CN TÂY ĐÔ
3.1. Một số giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng trung – dài hạn tại NHTMCP Công Thương VN – CN Tây Đô
3.1.1. Nâng cao công tác huy động vốn
3.1.2. Nâng cao chất lượng tín dụng
3.1.3. Biện pháp hạn chế nợ xấu và nâng cao công tác thu nợ
3.1.4. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động tín dụng trung – dài hạn tại NHTMCP Công Thương VN – CN Tây Đô
3.2.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.2.2. Kiến nghị đối với Vietinbank
3.2.3. Kiến nghị đối với Vietinbank – CN Tây Đô
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan