[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chiến lược marketing tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân Phòng giao dịch Cầu Ông Lãnh từ năm 2012 đến năm 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Chiến lược marketing tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân Phòng giao dịch Cầu Ông Lãnh từ năm 2012 đến năm 2014
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHIẾN LƯỢC MARKETING NH
1.1 Tổng quan về marketing NH:
1.1.1 Khái niệm marketing NH:
1.1.2 Vai trò của marketing NH:
1.1.2.1 Là cầu nối gắn kết hoạt động của NH với thị trường:
1.1.2.2 Tham gia giải quyết những vấn đề cơ bản của hoạt động KD NH:
1.1.2.3 Tạo vị thế cạnh tranh cho NH:
1.1.3 Đặc điểm của marketing NH:
1.1.3.1 Là loại hình marketing DV tài chính:
1.1.3.2 Là loại hình marketing hướng nội:
1.1.3.3 Là loại hình marketing quan hệ:
1.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ phận marketing trong NH:
1.2 Thị trường của marketing NH:
1.2.1 Nghiên cứu thị trường:
1.2.1.1 Khái niệm:
1.2.1.2 Đặc điểm của nghiên cứu thị trường:
1.2.1.3 Các nghiên cứu thị trường:
1.2.1.4 Quá trình nghiên cứu:
1.2.2 Phân đoạn thị trường:
1.2.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu:
1.3 Các chiến lược marketing NH:
1.3.1 Chiến lược SP:
1.3.1.1 Khái niệm và phân loại SPDV NH:
1.3.1.2 Nội dung của chiến lược SP:
1.3.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới chiến lược SP:
1.3.2 Chiến lược giá:
1.3.2.1 Khái niệm về giá cả DV NH:
1.3.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả:
1.3.2.3 Chính sách định giá:
1.3.3 Chiến lược phân phối:
1.3.3.1 Khái niệm về kênh phân phối NH:
1.3.3.2 Phân loại kênh phân phối:
1.3.3.3 Lựa chọn kênh phân phối:
1.3.4 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp:
1.3.4.1 Khái niệm xúc tiến hỗn hợp:
1.3.4.2 Các hình thức xúc tiến hỗn hợp:
1.4 Quản trị marketing:
1.4.1 Khái niệm hoạch định chiến lược:
1.4.2 Khái niệm thực hiện chiến lược:
1.4.3 Mối quan hệ giữa hoạch định và thực hiện chiến lược:
1.5 Đánh giá và kiểm tra hoạt động marketing NH:
1.5.1 Kiểm tra kế hoạch năm:
1.5.2 Kiểm tra khả năng sinh lời:
1.5.3 Kiểm tra hiệu suất:
1.5.4 Kiểm tra chiến lược marketing:
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NH QUỐC DÂN PGD CẦU ÔNG LÃNH TỪ NĂM 2012 - 2014
2.1 Giới thiệu về NH TMCP Quốc Dân:
2.1.1 Thông tin chung về NH:
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của NH Quốc Dân:
2.1.3 Lịch sử hình thành và phát triển của PGD Cầu Ông Lãnh NCB:
2.1.4 Bộ máy tổ chức:
2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức và chức năng:
2.1.4.2 Ưu điểm và hạn chế:
2.1.5 Tình hình nhân sự:
2.1.5.1 Cơ cấu lao động tại PGD Cầu Ông Lãnh NCB:
2.1.5.2 Ưu, nhược điểm:
2.1.6 Tình hình hoạt động KD:
2.1.7 Địa bàn KD:
2.1.7.1 Vị trí địa lý:
2.1.7.2 Mức sống của người dân:
2.1.8 Khả năng cạnh tranh:
2.1.8.1 Các NH trong khu vực:
2.1.8.2 So sánh một số chỉ tiêu giữa các NH trên địa bàn:
2.2 Chiến lược marketing của NH Quốc Dân:
2.2.1 Hoạt động marketing của NH Quốc Dân:
2.2.1.1 Mô hình hoạt động marketing của NCB:
2.2.1.2 Phân đoạn thị trường:
2.2.1.3 Chiến lược SP:
2.2.1.4 Chiến lược giá:
2.2.1.5 Chiến lược phân phối:
2.2.1.6 Chiến lược xúc tiến:
2.2.1.7 Chiến lược hỗn hợp:
2.2.2 Đánh giá về hoạt động marketing của NCB:
2.2.2.1 CP PR và doanh thu bán hàng:
2.2.2.2 Sự hài lòng của KH:
2.2.3 Định hướng chiến lược marketing cho NCB:
2.2.3.1 Lựa chọn thị trường mục tiêu:
2.2.3.2 Kênh phân phối:
2.2.3.3 Giá SP:
2.2.3.4 Xúc tiến – truyền thông:
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIỆN NGHỊ
3.1 Nhận xét:
3.1.1 Những kết quả đạt được:
3.1.2 Hạn chế:
3.1.3 Nguyên nhân tồn tại:
3.1.4 Giải pháp:
3.2 Kiến nghị:
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan