[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Tân Thuận Phong giao dịch Phú Xuân

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Tân Thuận Phong giao dịch Phú Xuân
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1 Khái niệm về NHTM
1.1.2 Vai trò của NHTM
1.1.2.1 Ngân hàng là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế
1.1.2.2 NHTM là cầu nối giữa DN với thị trường
1.1.2.3 NHTM là công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế
1.1.2.4 NHTM là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế
1.2 VỐN HUY ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN
1.2.1 Khái niệm về vốn huy động
1.2.2 Vai trò của vốn huy động
1.2.2.1 Vốn huy động quyết định đến quy mô hoạt động và quy mô tín dụng của Ngân hàng
1.2.2.2 Vốn huy động quyết định đến khả năng thanh toán và đảm bảo uy tín của các NH trên thị trường
1.2.2.3 Vốn huy động ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng trên thị trường
1.2.3 Các hình thức huy động vốn
1.2.3.1 Huy động vốn dưới hình thức tiền gửi
1.2.3.2 Huy động vốn dưới hình thức phát hành giấy tờ có giá
1.2.3.3 Huy động vốn dưới hình thức khác
1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.3.1 Nhân tố khách quan
1.3.2 Nhân tố chủ quan
1.4 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ BIỆN PHÁP TẠO VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.4.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn
1.4.1.1 Khối lượng vốn, mức tăng trưởng và tính bền vững
1.4.1.2 Tỷ lệ đảm bảo quỹ khả năng thanh toán
1.4.1.3 Tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm bình quân đầu người
1.4.1.4 Chỉ tiêu đánh giá cơ cấu các khoản huy động
1.4.1.5 Một số chỉ tiêu khác
1.4.2 Biện pháp tạo vốn
1.4.2.1 Biện pháp kinh tế
1.4.2.2 Biện pháp kỹ thuật
1.4.2.3 Biện pháp tâm lý
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH TÂN THUẬN – PGD. PHÚ XUÂN
2.1 KHÁI QUÁT CHUNG
2.1.1 Khái quát về ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Á Châu (ACB)
2.1.1.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.1.1.2 Các giai đoạn phát triển của Ngân hàng Á Châu
2.1.1.1.3 Quy mô của Ngân hàng Á Châu
2.1.1.2 Khái quát về Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Tân Thuận – PGD. Phú Xuân
2.1.1.2.1 Bộ máy tổ chức của Ngân hàng Á Châu – PGD. Phú Xuân
2.1.1.2.2 Chức năng hoạt động của các bộ phận
2.1.1.2.3 Tình hình nhân sự của PGD. Phú Xuân
2.1.1.2.4 Địa bàn kinh doanh
2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần đây
2.1.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của NH
2.1.2.2 Huy động vốn
2.1.2.3 Hoạt động tín dụng
2.1.2.4 Các hoạt động kinh doanh khác
2.2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH TÂN THUẬN – PGD. PHÚ XUÂN TRONG NHỮNG NĂM QUA
2.2.1 Thực trạng huy động vốn của PGD. Phú Xuân
2.2.1.1 Quy mô và mức tăng trưởng nguồn vốn huy động
2.2.1.2 Cơ cấu tiền gửi huy động theo đối tượng khách hàng
2.2.1.3 Cơ cấu tiền gửi huy động theo kỳ hạn
2.2.1.4 Cơ cấu tiền gửi huy động theo loại tiền gửi
2.2.2 Phân tích hiệu quả huy động vốn trong giai đoạn 2012 – 2014
2.2.2.1 Về quy mô và cơ cấu, tính ổn định trong huy động vốn
2.2.2.2 Chênh lệch lãi suất đầu ra - vào trong huy động và sử dụng vốn
2.2.2.3 Sự đa dạng các mức độ tiện ích của các hình thức huy động vốn
2.2.3 Thực trạng môi trường cạnh tranh về huy động vốn trên cùng địa bàn
2.2.3.1 Phân tích yếu tố khách quan ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của Ngân hàng
2.2.3.2 So sánh những yếu tố cạnh tranh của mỗi ngân hàng trong công tác huy động vốn trên cùng địa bàn
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 NHẬN XÉT
3.1.1 Kết quả đạt được
3.1.2 Những mặt còn hạn chế
3.1.3 Những nguyên nhân chủ yếu
3.1.3.1 Về phía môi trường kinh doanh
3.1.3.2 Về phía Ngân hàng
3.1.4 Giải pháp hoàn thiện
3.1.4.1 Định hướng phát triển huy động vốn phù hợp
3.1.4.2 Đa dạng hóa hình thức huy động
3.1.4.3 Giải pháp về lãi suất
3.1.4.4 Công nghệ
3.1.4.5 Đào tạo nguồn lực nhân sự
3.1.4.6 Cơ sở vật chất
3.1.4.7 Marketing ngân hàng
3.2 KIẾN NGHỊ
3.2.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.2.1.1 Chính sách lãi suất
3.2.1.2 Chính sách tỷ giá
3.2.1.3 Mở rộng mức bảo hiểm tiền gửi
3.2.1.4 Hoàn thiện và phát triển thị trường vốn
3.2.1.5 Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra
3.2.1.6 Các công tác cơ bản khác
3.2.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Á Châu Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
PHỤC LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan