[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh Phòng Giao Dịch Duy Tân

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh Phòng Giao Dịch Duy Tân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – PHÒNG GIAO DỊCH DUY TÂN.
1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và phân loại tín dụng cá nhân
1.1.1. Khái niệm tín dụng cá nhân
1.1.2. Phân loại tín dụng cá nhân
1.1.3. Vai trò tín dụng cá nhân
1.2. Các quy định về hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân
1.2.1. Nguyên tắc cho vay
1.2.2. Điều kiện cho vay
1.2.3. Hồ sơ vay vốn
1.2.4. Thủ tục vay vốn
1.2.5. Thời hạn cho vay
1.2.6. Lãi suất cho vay
1.2.7. Mức cho vay
1.3. Một số sản phẩm tín dụng điển hình tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân
1.4. Quy trình cho vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân.
1.4.1.Quy trình cho vay
1.4.2. Đánh giá quy trình cho vay tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân
1.5. Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng
1.5.1. Các chỉ số đánh giá hoạt động tín dụng
1.5.2. Các chỉ tiêu dùng đánh giá hoạt động tín dụng
1.5.2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn (%)
1.5.2.2. Tỷ lệ nợ xấu (%)
1.5.2.3. Tổng dư nợ cho vay trên tổng nguồn vốn
1.5.2.4. Vòng quay vốn tín dụng (vòng)
1.5.2.5. Thu nhập lãi trên chi phí lãi (lần)
1.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng cá nhân
1.6.1. Nhân tố vĩ mô
1.6.2. Nhân tố vi mô
1.7. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ các ngân hàng trong nước và quốc tế về hoạt động tín dụng cá nhân đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân.
1.7.1. Kinh nghiệm về hoạt động tín dụng cá nhân của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
1.7.2. Bài học kinh nghiệm về hoạt động tín dụng cá nhân đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – PHÒNG GIAO DỊCH DUY TÂN.
2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh – PGD Duy Tân: 
2.1.3. Chức năng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh-PGDDT - Thực hiện cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam.
2.1.4. Lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân
2.1.5. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh - Phòng Giao Dịch Duy Tân.
2.1.5.1. Bộ máy hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – PGD Duy Tân
2.1.5.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận:
2.1.6. Mối quan hệ liên kết với các đơn vị trong hoạt động của Phòng Giao Dịch Duy Tân
2.1.7. Tình hình hoạt động tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 - 2014.
2.1.8. Chiến lược, phương hướng phát triển của ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh - Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014.
2.2.1.1. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh - Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014.
2.2.1.2. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh Phòng - Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014.
2.2.1.3. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo phương thức bảo đảm tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 - 2014.
2.2.2. Dư nợ cho vay theo nhóm nợ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – PGD Duy Tân giai đoạn 2012 - 2014.
2.2.3. Tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 - 2014.
2.2.4. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 - 2014.
2.2.5. Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trên tổng nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 - 2014.
2.2.6. Vòng quay vốn tín dụng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 – 2014
2.2.7. Tỷ lệ thu nhập lãi trên chi phí lãi từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh - Phòng Giao Dịch Duy Tân giai đoạn 2012 - 2014
2.2.8. Đánh giá chung về hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân.
2.2.8.1. Kết quả đạt được:
2.2.8.2. Một số hạn chế và nguyên nhân:
2.2.8.2.1. Hạn chế:
2.2.8.2.2. Nguyên nhân:
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – PHÒNG GIAO DỊCH DUY TÂN
3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao Dịch Duy Tân
3.2.1. Mở rộng dư nợ cho vay thông qua việc phát triển sản phẩm.
3.2.2. Mở rộng qui mô cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên.
3.2.3. Giải quyết vấn đề nợ quá hạn, nợ xấu
3.2.4. Gia tăng thu nhập từ hoạt động cho vay
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành có liên quan
3.3.2. Đối với ngân hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan