[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Tân bình giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Tân bình giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1.1. Tổng quan về nghiệp vụ bảo lãnh của NHTM
1.1.1. Khái niệm về bảo lãnh
1.1.2. Khái niệm về bảo lãnh ngân hàng
1.1.3. Các bên tham gia trong nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng
1.1.3.1. Bên bảo lãnh
1.1.3.2. Bên được bảo lãnh
1.1.3.3. Bên nhận bảo lãnh
1.1.3.4. Cam kết bảo lãnh
1.2. Chức năng và vai trò của bảo lãnh ngân hàng
1.2.1. Chức năng
1.2.1.1. Bảo lãnh là công cụ đảm bảo
1.2.1.2. Bảo lãnh là công cụ tài trợ
1.2.2. Vai trò
1.2.2.1. Đối với nền kinh tế
1.2.2.2. Đối với bên bảo lãnh
1.2.2.3. Đối với bên được bảo lãnh
1.2.2.4. Đối với bên nhận bảo lãnh
1.3. Phân loại bảo lãnh ngân hàng
1.3.1. Phân loại theo phạm vi
1.3.2. Phân loại bảo lãnh theo phương thức phát hành
1.3.3. Phân loại theo mục đích sử dụng
1.4. Các hình thức phát hành bảo lãnh
1.5. Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng
1.5.1. Điều kiện bảo lãnh
1.5.2. Phạm vi bảo lãnh
1.5.3. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh
1.5.4. Hợp đồng bảo lãnh
1.5.5. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo lãnh
1.5.5.1. Đối với tổ chức tín dụng bảo lãnh
1.5.5.2. Đối với tổ chức tín dụng phát hành bảo lãnh đối ứng
1.5.5.3. Đối với tổ chức tín dụng xác nhận bảo lãnh
1.5.5.4. Đối với khách hàng
1.5.6. Cam kết bảo lãnh
1.5.7. Phí bảo lãnh
1.6. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng
1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh ngân hàng
1.7.1. Môi trường vĩ mô
1.7.2. Khách hàng
1.7.3. Đối thủ cạnh tranh
1.7.4. Các nhân tố về nội bộ ngân hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á – CHI NHÁNH TÂN BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 – 2014
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1. Lịch sử hình thành của Ngân hàng TMCP Đông Á
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình.
2.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình
2.2.1. Bộ máy tổ chức
2.2.2. Nhiệm vụ của từng phòng ban
2.3. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình
2.3.1. Chức năng
2.3.2. Nhiệm vụ
2.4. Các sản phẩm chủ yếu của ngân hàng
2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi Nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014.
2.5.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014
2.5.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014
2.6. Thực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014
2.6.1. Các loại hình bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình
2.6.2. Quy trình thực hiện bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình
2.6.2.1. Điều kiện bảo lãnh
2.6.2.2. Hồ sơ bảo lãnh của khách hàng
2.6.2.3. Quy trình thực hiện bảo lãnh
2.6.3. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014
2.6.3.1. Doanh số bảo lãnh
2.6.3.2. Dư nợ bảo lãnh
2.6.3.3. Doanh thu bảo lãnh
2.7. Định hướng phát triển
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á – CHI NHÁNH TÂN BÌNH
3.1. Đánh giá chung về hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014.
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Hạn chế
3.1.3. Nguyên nhân tồn tại
3.1.3.1. Nguyên nhân khách quan
3.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan
3.2. Một số giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình.
3.2.1. Mở rộng loại hình bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
3.2.2. Đa dạng hóa đối tượng bảo lãnh
3.2.3. Tăng cường đẩy mạnh nghiệp vụ đồng bảo lãnh, tái bảo lãnh
3.2.4. Đẩy mạnh công tác xúc tiến để quảng bá hình ảnh ngân hàng và thu hút khách hàng
3.2.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho nghiệp vụ bảo lãnh tại DongA Bank – Chi nhánh Tân Bình
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan