[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
1.1 Khái quát tín dụng ngân hàng
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm tín dụng ngân hàng
1.1.1.1 Khái niệm
1.1.1.2 Đặc điểm
1.1.2 Phân loại
1.1.2.1 Căn cứ vào mục đích của tín dụng
1.1.2.2 Căn cứ vào thời hạn của tín dụng
1.1.2.3 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng
1.1.2.4 Căn cứ vào phương thức cho vay
1.1.2.5 Căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ
1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng
1.1.3.1 Đối với nền kinh tế
1.1.3.2 Đối với khách hàng
1.1.3.3 Đối với ngân hàng
1.2 Cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng
1.2.1 Khái niệm và đặc điểm cho vay tiêu dùng
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Đặc điểm
1.2.2 Vai trò cho vay tiêu dùng
1.2.2.1 Đối với ngân hàng thương mại
1.2.2.2 Đối với người tiêu dùng
1.2.2.3 Đối với nền kinh tế
1.2.3 Nguyên tắc cho vay tiêu dùng
1.2.4 Quy định trong cho vay tiêu dùng
1.2.5 Hồ sơ vay vốn
1.2.6 Nội dung về mở rộng cho vay tiêu dùng
1.2.6.1 Quan niệm về mở rộng cho vay tiêu dùng
1.2.6.2 Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay tiêu dùng
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH
2.1 Giới thiệu tổng quan về BIDV – CN Tây Ninh
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển BIDV
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển BIDV – CN Tây Ninh
2.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức và chức năng của các bộ phận
2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức
2.1.3.2 Chức năng hoạt động của các bộ phận
2.1.4 Quy trình cho vay tiêu dùng và sản phẩm cho vay tiêu dùng
2.1.4.1 Quy định cho vay tiêu dùng
2.1.4.2 Quy trình cho vay tiêu dùng
2.1.4.3 Một số sản phẩm cho vay tiêu dùng
2.1.5 Định hướng phát triển trong tương lai
2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2012 – 2014
2.1.6.1 Hoạt động huy động vốn
2.1.6.2 Hoạt động tín dụng
2.1.6.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng BIDV – CN Tây Ninh
2.2.1 Tình hình cho vay tại chi nhánh
2.2.2 Doanh số cho vay tiêu dùng
2.2.3 Dư nợ cho vay tiêu dùng
2.2.4 Tình hình nợ quá hạn của cho vay tiêu dùng
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV – CN TÂY NINH
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan