[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đông Nam Á Chi nhánh Sài Gòn Phòng giao dịch Đa Kao

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đông Nam Á Chi nhánh Sài Gòn Phòng giao dịch Đa Kao
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG
1.1. Khái niệm chung về hoạt động Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại
1.1.3. Hoạt động của Ngân hàng thương mại
1.2. Rủi ro trong hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng
1.2.3. Đặc điểm rủi ro tín dụng
1.2.4. Đánh giá rủi ro tín dụng
1.2.5. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
1.2.6. Quản lý rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH SÀI GÒN – PHÒNG GIAO DỊCH ĐA KAO
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Đa Kao
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Các thành tựu gần đây
2.1.3. Bộ máy tổ chức
2.1.4. Tình hình nhân sự
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Đa Kao
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động tín dụng
2.3. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Đa Kao
2.3.1. Hiệu suất sử dụng vốn
2.3.2. Tình hình nợ quá hạn
2.3.3. Một vài nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ quá hạn
CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH SÀI GÒN – PHÒNG GIAO DỊCH ĐA KAO
3.1. Nhận xét (SWOT)
3.2. Một số biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng
3.2.1. Một số biện pháp cho các nguyên nhân từ phía khách hàng
3.2.2. Một số biện pháp cho các nguyên nhân từ phía ngân hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan