[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại LienViet PostBank Phòng giao dịch Sài Gòn

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại LienViet PostBank Phòng giao dịch Sài Gòn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGẮN HẠN
1.1. Tổng quan về tín dụng ngắn hạn
1.1.1. Cơ sở pháp lý và phạm vi áp dụng
1.1.2. Đặc trưng của tín dụng ngắn hạn
1.1.3. Vai trò của tín dụng ngắn hạn
1.2. Các loại hình tín dụng ngắn hạn
1.3. Các phương thức cho vay ngắn hạn
1.4. Một số quy định chung về tín dụng ngắn hạn
1.4.1. Nguyên tắc cho vay
1.4.2. Điều kiện cho vay
1.4.3. Đối tượng cho vay
1.4.4. Thời hạn cho vay
1.4.5. Lãi suất cho vay...
1.4.6. Mức cho vay
1.4.7. Hồ sơ cho vay
1.5. Quy trình tín dụng chung
1.6. Hiệu quả tín dụng ngắn hạn
1.6.1. Quan niệm về hiệu quả tín dụng ngắn hạn
1.6.2. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn
1.6.2.1. Chỉ tiêu định tính
1.6.2.2. Chỉ tiêu định lượng
1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIÊU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI LIENVIETPOSTBANK – PGD SÀI GÒN
2.1. Tổng quan về LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Bộ máy tổ chức
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4. Địa bàn kinh doanh của LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
2.1.5. Phương thức kinh doanh trong và ngoài nước của Ngân hàng
2.1.6. Khả năng cạnh tranh của Ngân hàng
2.1.7. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm (2012-2014)
2.1.7.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.7.2. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận
2.1.8. Thuận lợi, khó khăn
2.1.9. Định hướng phát triển của Ngân hàng trong năm 2015
2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại LienVietPostBank – PGD Sài Gòn qua 3 năm 2012 -2014
2.2.1. Thực trạng về quy trình tín dụng tại LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
2.2.2. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn
2.2.2.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
2.2.2.2. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo mục đích vay vốn
2.2.3. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn
2.2.3.1. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
2.2.3.2. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn theo mục đích vay vốn
2.2.4. Phân tích dư nợ tín dụng ngắn hạn
2.2.4.1. Phân tích doanh dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
2.2.4.2. Phân tích doanh số dư nợ ngắn hạn theo mục đích vay vốn
2.2.5. Phân tích nợ xấu tín dụng ngắn hạn
2.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn của LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
2.2.7. Nhận xét về hoạt động tín dụng ngắn hạn tại LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
3.1. Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại LienVietPostBank – PGD Sài Gòn qua 3 năm 2012-2014
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.1.3. Nguyên nhần tồn tại nhược điểm
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan