[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sáng Tạo

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sáng Tạo
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm, ý nghĩa và mục đích của phân tích tài chính
1.1.2 Tài liệu và phương pháp phân tích tài chính
1.1.3 Các phương pháp phân tích
1.1.3.1 Phương pháp so sánh
1.1.3.2 Phương pháp phân tích nhân tố
1.1.3.3 Phương pháp liên hệ cân đối
1.1.3.4 Phương pháp thay thế liên hoàn
1.1.4 Sự cần thiết của việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
1.2.1 Phân tích bảng cân đối kế toán
1.2.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.4 Phân tích các chỉ số tài chính
1.2.4.1 Phân tích khả năng thanh toán
1.2.4.2 Phân tích tỷ số cơ cấu tài chính
1.2.4.3 Phân tích hiệu quả hoạt động
1.2.4.4 Phân tích về tỷ số doanh lợi
1.2.4.5 Phân tích tài chính Du Pont
1.2.5 Phân tích tình hình và khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính
1.2.6 Phân tích mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu với đòn bẩy tài chính
1.2.7 Phân tích các khoản phải thu
1.2.8 Phân tích các khoản phải trả
1.2.9 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SÁNG TẠO
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SÁNG TẠO
2.1.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý ở công ty
2.1.3 Quyền hạn chức năng và nhiệm vụ
2.1.4 Tình hình công ty những năm gần đây
2.1.5 Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển
2.2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SÁNG TẠO
2.2.1 Phân tích khái quát về tài chính của công ty
2.2.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.1.2 Phân tích bảng Kết quả hoạt đông kinh doanh
2.2.1.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.2 Phân tích các chỉ số tài chính
2.2.2.1 Phân tích khả năng thanh toán
2.2.2.2 Phân tích tỷ số cơ cấu tài chính
2.2.2.3 Phân tích hiệu quả hoạt động
2.2.2.4 Phân tích về tỷ số doanh lợi
2.2.2.5 Phân tích tài chính Du Pont
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SÁNG TẠO
3.1 NHẬN XÉT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SÁNG TẠO
3.1.1 Ưu Điểm
3.1.2 Nhược điểm và nguyên nhân
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SÁNG
3.2.1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sáng Tạo
3.2.2 Kiến nghị nhằm hoàn thiện tình hình tài chính công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sáng Tạo
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan