[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Tân Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Tân Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ
1.1 Tổng quan về thanh toán quốc tế
1.1.1 Khái niệm thanh toán quốc tế
1.1.2 Đặc điểm thanh toán quốc tế
1.1.3 Vai trò của thanh toán quốc tế
1.1.3.1 Đối với nền kinh tế
1.1.3.2 Đối với ngân hàng thương mại
1.1.4 Các bên liên quan trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại
1.1.5 Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu
1.1.5.1 Phương thức chuyển tiền
1.1.5.2 Phương thức nhờ thu
1.1.5.3 Phương thức tín dụng chứng từ
1.2 Tổng quan về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Đặc điểm của giao dịch L/C
1.2.3 Các loại tín dụng chứng từ chủ yếu trong hoạt động thanh toán quốc tế
1.2.3.1 Thư tín dụng cơ bản
1.2.3.2 Các loại thư tín dụng đặc biệt
1.2.4 Quy trình nghiệp vụ giao dịch thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ
1.2.4.1 Các bên tham gia
1.2.4.2 Quy trình nghiệp vụ của phương thức thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ
1.2.5 Lợi ích và rủi ro cho các bên tham gia phương thức tín dụng chứng từ
1.2.5.1 Đối với người nhập khẩu
1.2.5.2 Đối với người xuất khẩu, người bán
1.2.5.3 Với ngân hàng mở thư tín dụng
1.2.5.4 Đối với ngân hàng khác
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH TÂN BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 – 2014
2.1 Tổng quan về ngân hàng
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Đông Á
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Đông Á – CN Tân Bình
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Đông Á – CN Tân Bình
2.2 Thực trạng hoạt động của ngân hàng Đông Á chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1 Hoạt động huy động vốn của ngân hàng
2.2.2 Hoạt động tín dụng
2.3 Thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đông Á chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014.
2.4 Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đông Á chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014
2.5 Phân tích thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng Đông Á chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014.
2.5.1 Tình hình thanh toán hàng nhập khẩu bằng L/C
2.5.1.1 Quy trình thanh toán hàng nhập khẩu bằng L/C tại Ngân hàng Đông Á – CN Tân Bình
2.5.1.2 Tình hình thanh toán hàng nhập khẩu bằng L/C
2.5.2 Tình hình thanh toán hàng xuất khẩu bằng L/C
2.5.2.1 Quy trình thanh toán hàng xuất khẩu bằng L/C tại ngân hàng Đông Á – CN Tân Bình.
2.5.2.2 Tình hình thanh toán hàng xuất khẩu bằng L/C
2.6 Phân tích SWOT về thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH TÂN BÌNH
3.1 Định hướng pháp triển của ngân hàng trong thời gian sắp tới
3.2 Giải pháp và kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng.
3.2.1 Giải pháp trực tiếp
3.2.1.1 Đối với Ngân hàng Đông Á – CN Tân Bình
3.2.1.1.1 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế
3.2.1.1.2 Duy trì và phát triển quan hệ khách hàng
3.2.1.2 Đối với Ngân hàng Đông Á
3.2.1.2.1 Cải tiến quy trình nghiệp vụ
3.2.1.2.2 Điều chỉnh mức phí dịch vụ thanh toán quốc tế
3.2.1.2.3 Mở rộng và thiết lập quan hệ với các ngân hàng đại lý nước ngoài
3.2.1.2.4 Tăng cường mối quan hệ với khách hàng
3.2.2 Giải pháp gián tiếp
3.2.2.1 Đối với Ngân hàng Đông Á – CN Tân Bình
3.2.2.1.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cơ cấu lại nhân sự
3.2.2.1.2 Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng
3.2.2.1.3 Cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ
3.2.2.1.4 Đẩy mạnh hoạt động Marketing
3.2.2.2 Giải pháp đối với Ngân hàng Đông Á
3.2.2.2.2 Có chính sách kinh doanh ngoại hối linh hoạt gắn liền với hoạt động thanh toán quốc tế và tín dụng.
3.2.3 Kiến nghị đối với nhà nước
3.2.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý, văn bản pháp luật
3.2.3.2 Có chính sách tỷ giá hối đoái và quản lý ngoại tệ phù hợp và linh hoạt
3.2.3.3 Có các chính sách về khuyến khích xuất nhập khẩu dành cho các doanh nghiệp
3.2.3.4 Điều chỉnh và cải cách thể chế kinh tế mang tính thế giới
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan