[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tân Sơn Nhất

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tân Sơn Nhất
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG
1.1. Tín dụng ngân hàng
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò tín dụng ngân hàng
1.1.3. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng
1.1.4. Các nguyên tắc tín dụng ngân hàng
1.1.5. Dư nợ, nợ quá hạn và nợ xấu
1.2. Các loại rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng Thương mại
1.2.1. Rủi ro lãi suất
1.2.2. Rủi ro hối đoái
1.2.3. Rủi ro khả năng thanh khoản
1.3. Rủi ro tín dụng
1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
1.3.2. Dấu hiệu nhận biết nguy cơ xảy ra rủi ro tín dụng
1.3.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
1.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
1.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
1.3.3.3. Các nguyên nhân khác
1.3.4. Sự cần thiết phải phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.3.4.1. Đối với bản thân ngân hàng
1.3.4.2. Đối với nền kinh tế
1.4. Một số mô hình quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả trên thế giới
1.4.1. Mô hình của ngân hàng Citibank
1.4.2. Mô hình của tập đoàn ngân hàng ING
1.4.3. Mô hình phòng thủ “vàng” hay mô hình “Ba tuyến phòng thủ” và quản trị rủi ro toàn hàng
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT
2.1. Giới thiệu ngân hàng Eximbank chi nhánh Tân Sơn Nhất
2.1.1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng
2.1.1.1. Giới thiệu ngân hàng Eximbank Việt Nam
2.1.1.2. Giới thiệu Ngân hàng Eximbank chi nhánh Tân Sơn Nhất (EIB.TSN)
2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
2.1.2.1. Đối với khách hàng cá nhân
2.1.2.2. Đối với khách hàng doanh nghiệp
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của EIB.TSN năm 2012, 2013, 2014
2.1.5. Tổng quan về hoạt động tín dụng tại EIB.TSN
2.1.5.1. Nguyên tắc tín dụng tại EIB.TSN
2.1.5.2. Quy trình tín dụng
2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tân Sơn Nhất
2.2.1. Quy định về hoạt động cho vay doanh nghiệp tại EIB.TSN
2.2.2. Tình hình dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp
2.2.2.1. Dư nợ theo thời hạn vay
2.2.2.2. Dư nợ theo đối tượng vay
2.2.2.3. Dư nợ theo tài sản đảm bảo
2.2.3. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh
2.2.3.1. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu
2.2.3.2. Một số nguyên nhân cơ bản làm phát sinh rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại EIB.TSN qua thực tế phân tích
2.2.3.3. Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng đang được áp dụng tại EIB.TSN nhằm xử lý nợ quá hạn và nợ xấu
2.2.3.4. Những khó khăn mà ngân hàng đã gặp phải trong việc xử lý nợ quá hạn và nợ xấu tại EIB.TSN
2.2.3.5. Kết quả đạt được trong việc xử lý nợ quá hạn/nợ xấu tại EIB.TSN
2.3. Nhận xét
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Định hướng phát triển
3.1.1. Tầm nhìn phát triển
3.1.2. Mục tiêu phát triển
3.1.3. Định hướng phát triển trong năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan