[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng đảm bảo tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Đông Sài Gòn

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng đảm bảo tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Đông Sài Gòn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO ĐẢM TÍN DỤNG
1.1 Khái quát về bảo đảm tín dụng và tài sản bảo đảm
1.1.1 Khái niệm bảo đảm tín dụng
1.1.2 Đặc trưng bảo đảm tín dụng
1.1.3 Vai trò của bảo đảm tín dụng
1.1.3.1 Đối với nền kinh tế
1.1.3.2 Đối với ngân hàng thương mại
1.1.3.3 Đối với khách hàng
1.1.4 Nguyên tắc bảo đảm tín dụng
1.1.5 Hình thức bảo đảm tín dụng
1.1.5.1 Bảo đảm tín dụng bằng tài sản
1.1.5.2 Bảo đảm không bằng tài sản
1.1.6 Các loại tài sản đảm bảo
1.1.6.1 Tài sản bất động sản
1.1.6.2 Tài sản là động sản
1.1.6.3 Tài sản hình thành từ vốn vay
1.1.7 Qui trình thực hiện nghiệp vụ bảo đảm tín dụng
1.2 Chất lượng bảo đảm tín dụng
1.2.1 Khái niệm về chất lượng bảo đảm tín dụng
1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng bảo đảm tin dụng của NHTM
1.2.2.1 Chỉ tiêu định tính
1.2.2.2 Chỉ tiêu định lượng
1.2.3 Các nhân tổ ảnh hưởng đến chất lượng bảo đảm tín dụng.
1.2.3.1 Các nhân tố khách quan
1.2.3.2 Các nhân tố thuộc về ngân hàng.
1.2.3.3 Các nhân tố đến từ khách hàng.
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI– CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN
2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Quân Đội
2.2 Giới thiệu chi nhánh ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Đông Sài Gòn
2.2.1. Sơ đồ tổ chức chung của ngân hàng.
2.2.2. Chức năng - nhiệm vụ của các phòng ban.
2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Quân Đội - chi nhánh Đông Sài Gòn
2.4 Thực trạng công tác bảo đảm tín dụng tại ngân hàng Quân Đội chi nhánh Đông Sài Gòn.
2.4.1 Về cơ sở pháp lý về bảo đảm tín dụng.
2.4.2 Về nguyên tắc bảo đảm tài sản của ngân hàng Quân Đội.
2.4.3 Về hình thức bảo đảm tín dụng
2.4.3.1 Thế chấp
2.4.3.2 Cầm cố tài sản
2.4.3.3 Bảo lãnh
2.4.3.4 Cho vay không có bảo đảm
2.4.4 Về loại hình tài sản đảm bảo
2.4.5 Thẩm định tài sản đảm bảo
2.4.5.1 Thẩm định tính pháp lý của tài sản
2.4.5.2 Định giá tài sản đảm bảo
2.4.6 Về đăng ký giao dịch bảo đảm
2.4.7 Quản lý và giám sát tài sản đảm bảo
2.5 Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng bảo đảm tín dụng tại MB Đông Sài Gòn
2.5.1 Chỉ tiêu về dư nợ cho vay có TSĐB
2.5.2 Chỉ tiêu về mức độ bảo đảm của TSĐB
2.5.3 Chỉ tiêu về dư nợ phải xử lý TSĐB
2.5.4 Chỉ tiêu về giá trị tài sản thanh lý so với nợ mất vốn khó đòi
2.6 Hạn chế và nguyên nhân
2.6.1 Hạn chế
2.6.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI– CHI NHANH ĐÔNG SÀI GÒN
3.1 Phương hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đông Sài Gòn
3.1.1 Định hướng phát triển chung
3.1.2 Định hướng cơ bản việc thực hiện nghiệp vụ bảo đảm tín dụng tại chi nhánh Đông Sài Gòn
3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng bảo đảm tín dụng
3.2.1 Khai thác triệt để các nguốn thông tin
3.2.2 Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định TSĐB
3.2.3 Áp dụng linh hoạt hình thức TSĐB
3.2.4 Hoàn thiện công tác quản lý và giám sát TSĐB
3.2.5 Nâng cao hiệu quả công tác xử lý tài sản bảo đảm
3.2.6 Nâng cao trình độ nhân viên
3.3 Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ.
3.3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm tiền vay.
3.3.1.2 Chính phủ cần tạo điều kiện để việc việc phát mại tài sản thế chấp qua trung tâm đấu giá được thuận lợi hơn.
3.3.2 Kiến nghị với các bộ ngành có liên quan
3.3.3 Kiến nghị với NHNN
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan