[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại ngân hàng TMCP Nam Á

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại ngân hàng TMCP Nam Á
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ THANH TOÁN NGÂN HÀNG
1.1. Tổng quan về thẻ thanh toán
1.1.1. Sự hình thành và phát triển của thẻ
1.1.1.1. Sự hình thành của thẻ
1.1.1.2. Lịch sử phát triển của thẻ thanh toán
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm cấu tạo và phân loại thẻ
1.1.2.1. Khái niệm thẻ
1.1.2.2. Đặc điểm cấu tạo thẻ thanh toán
1.1.2.3. Phân loại thẻ thanh toán
1.1.2.3.1. Phân loại thẻ theo đặc tính kĩ thuật
1.1.2.3.2. Phân loại thẻ theo chủ thể phát hành
1.1.2.3.3. Phân loại thẻ theo tính chất thanh toán
1.1.2.3.4. Phân loại thẻ theo hạn mức tín dụng
1.1.2.3.5. Phân loại thẻ theo phạm vi sử dụng
1.1.3. Các chủ thể tham gia vào hoạt động phát hành và thanh toán thẻ
1.1.3.1 Tổ chức thẻ quốc tế (TCTQT)
1.1.3.2. Ngân hàng phát hành (NHPH)
1.1.3.3. Ngân hàng thanh toán thẻ (NHTT)
1.1.3.4. Ngân hàng đại lý thanh toán thẻ
1.1.3.5. Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT)
1.1.3.6. Chủ thẻ
1.1.3.7. Điểm ứng tiền mặt (ĐƯTM)
1.1.3.8. Trung Tâm Thẻ
1.1.4. Quy trình nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ
1.1.4.1. Quy trình nghiệp vụ phát hành thẻ thanh toán
1.1.5. Lợi ích của việc sử dụng thẻ thanh toán
1.1.5.1. Đối với chủ thẻ
1.1.5.1.1. Linh hoạt, thuận tiện trong thanh toán trong và ngoài nước
1.1.5.1.2. An toàn
1.1.5.1.3. Văn minh
1.1.5.1.4. Được hưởng nhiều dịch vụ đi kèm khác
1.1.5.1.5. Kiểm soát được chi tiêu
1.1.5.2. Đối với NHPH
1.1.5.2.1. Tăng lợi nhuận của ngân hàng
1.1.5.2.2. Tham gia vào chuỗi giao dịch toàn cầu
1.1.5.2.3. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ của ngân hàng
1.1.5.2.4. Tăng nguồn vốn huy động và mở rộng hoạt động tín dụng
1.1.5.2.5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả thanh toán
1.1.5.2.6. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
1.1.5.3. Đối với ĐVCNT
1.1.5.3.1. Tăng doanh số, thu hút khách hàng
1.1.5.3.2. Giảm tình trạng chậm trả của khách hàng
1.1.5.3.3. An toàn, đảm bảo, tiết kiệm chi phí, dễ quản lý
1.1.5.3.4. Tạo dựng được mối quan hệ với các ngân hàng
1.1.5.4. Đối với nền kinh tế
1.1.5.4.1. Giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thông
1.1.5.4.2. Tăng tốc độ chu chuyển, thanh toán trong nền kinh tế
1.1.5.4.3. Minh bạch tài chính, tăng cường công tác quản lý của Nhà nước
1.1.5.4.4. Hình thành môi trường thư ng mại văn minh
1.2. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ
1.2.1. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ
1.2.1.1. Thẻ giả
1.2.1.2. Đơn xin phát hành giả mạo
1.2.1.3. Thẻ bị mất cắp, thất lạc
1.2.1.4. Rủi ro sử dụng vượt hạn mức
1.2.1.5. Rủi ro kĩ thuật
1.2.1.6. Rủi ro về pháp lý
1.2.1.7. Rủi ro chính trị
1.2.2. Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thẻ thanh toán ở Việt Nam
1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Chính sách phát triển thẻ thanh toán
1.3.1.2. Sản phẩm thẻ của ngân hàng
1.3.1.3. Hạ tầng về công nghệ thông tin
1.3.1.4. Mạng lưới ĐVCNT
1.3.1.5. Tiềm lực về vốn
1.3.1.6. Nguồn nhân lực
1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan
1.3.2.1. Thói quen dùng tiền mặt
1.3.2.2. Nhận thức về lợi ích của việc sử dụng thẻ của người dân chưa cao
1.3.2.3. Điều kiện về pháp lý
1.3.2.4. Điều kiện về kinh tế
1.3.2.5. Tiền tệ ổn định
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Nam Á
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Nam Á
2.1.2. Quy mô hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á
2.2. Bộ máy tổ chức của Ngân hàng TMCP Nam Á
2.3. Sơ lược về Trung Tâm Thẻ Ngân hàng TMCP Nam Á
2.3.1. Những nét cơ bản về Trung Tâm Thẻ
2.3.2. Chức năng và nhiệm vụ
2.3.2.1. Chức năng
2.3.2.2. Nhiệm vụ
2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á trong 3 năm 2012 – 2014
2.5. Thực trạng hoạt động phát hành thẻ tại Ngân hàng TMCP Nam Á
2.5.1. Các sản phẩm thẻ của Ngân hàng TMCP Nam Á
2.5.1.1. Thẻ ghi nợ (Debit Card)
2.5.1.2. Thẻ trả trước (Prepaid Card)
2.5.1.3. Thẻ tín dụng (Credit Card)
2.5.2. Thực trạng số lượng thẻ phát hành trong 3 năm 2012 – 2014
2.5.3. Tình hình hoạt động của mạng lưới ATM/POS trong 3 năm 2012 – 2014
2.5.4. Kết quả hoạt động kinh doanh từ dịch vụ thẻ
2.5.4.1. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ trong 3 năm 2012 – 2014
2.5.4.2. Chi phí phát hành và thanh toán thẻ trong 3 năm 2012 – 2014
2.6. Đánh giá về tình hình phát triển hoạt động phát hành thẻ tại Ngân hàng TMCP Nam Á
2.6.1. Những kết quả đạt được
2.6.2. Những mặt còn hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT HÀNH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á
3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Nam Á
3.1.1. Triển vọng phát triển thị trường thẻ ở Việt Nam
3.1.2. Cơ hội
3.1.3. Thách thức
3.1.4. Định hướng
3.1.5. Mục tiêu
3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân hàng TMCP Nam Á
3.2.1. Nâng cao hiệu quả công tác Marketing
3.2.2. Thực hiện phân loại tốt khách hàng, hình thành nên bộ c sở dữ liệu về khách hàng
3.2.3. Hoàn thiện hệ thống CNTT
3.2.4. Phát triển đội ngũ nguồn nhân lực
3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân hàng TMCP Nam Á
3.3.1. Đối với Chính phủ
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP Nam Á
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan